Till huvudinnehåll

Riktad tillsyn 2022

Skolinspektionen har fattat 473 beslut inom riktad tillsyn under 2022. Nedan redovisas några av de vanligaste bristerna i tillsynen.

Antal beslut under 2022

Skolinspektionen har fattat 473 beslut inom riktad tillsyn under 2022. I 234 av besluten konstaterades brister. Flest beslut med brist under 2022 har handlat om området "Extra anpassningar och särskilt stöd". Näst flest beslut med brist har handlat om området "Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling".

Statistiktabeller

Riktad tillsyn 2022 (Excel)

Skolinspektionen tar emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter varje år. En del av dessa leder till att Skolinspektionen startar en riktad tillsyn av skolans eller huvudmannens arbete på systemnivå. Riktad tillsyn genomförs vanligtvis inom ett eller ett par områden, och vilka dessa är avgörs från fall till fall. Varje tillsyn blir på det sättet unik.

Under 2022 har riktad tillsyn även genomförts på en del av de skolenheter som enligt läsårsplaneringen skulle få regelbunden tillsyn. Detta beror dels på att regelbunden tillsyn till stora delar varit pausad under covid-19-pandemin på grund av svårigheter med att genomföra fysiska skolbesök, men även för att det pågår ett arbete med att utveckla regelbunden tillsyn. Även dessa tillsyner har utformats utifrån skolenheternas behov.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024