Till huvudinnehåll

Regelbunden tillsyn 2020

Till följd av pandemin var en stor del av den regelbundna tillsynen pausad under 2020. Under året som gick granskade vi totalt 92 skolor. Här kan du ta del av statistiken från några av de vanligaste bristerna som vi såg inom den regelbundna tillsynen 2020.

Inom den regelbundna tillsynen prioriterar vi granskning av skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning som de har rätt till. Från och med 2020 ingår även tillsyn vid första verksamhetsåret i årsstatistiken över regelbunden tillsyn. Generellt är brister inte lika vanligt förekommande i dessa tillsyner jämfört med tillsyner som initierats av riskfaktorer.

92 skolor granskades under året

  • Under 2020 har vi inom granskningsformen granskat 67 grundskolor, 24 gymnasieskolor samt en gymnasiesärskola.
  • Av de granskade grundskolorna hade 76 procent minst en brist. De vanligaste bristerna handlade om elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete följt av skolans arbete med trygghet och studiero. Även skolans arbete med särskilt stöd respektive att motverka kränkande behandling var vanliga brister. 
  • Myndigheten har fattat totalt 138 beslut inom huvudmannatillsyn som berör 45 unika huvudmän.
  • Inom samtliga verksamhetsformer i huvudmannatillsynen var det vanligast med brister kring huvudmännens systematiska kvalitetsarbete.

Statistiktabeller

I de övergripande tabellerna hittar du statistik över hur många av de granskade skolorna och huvudmännen som hade brister i tillsynen. Det framgår också inom vilka områden bristerna finns. I de detaljerade tabellerna hittar du resultatet från tillsynen för varje granskad skola och huvudman. Tabellerna är i Excelformat.