Till huvudinnehåll

Regelbunden tillsyn 2015

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Under 2015 granskade Skolinspektionen 775 skolenheter och 295 huvudmän i denna regelbundna tillsyn. Här redovisas några av de vanligaste bristerna tillsammans med övrig statistik för den regelbundna tillsynen 2015. 

Så görs den regelbundna tillsynen

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Detta kallas för regelbunden tillsyn. Hela landets skolverksamhet granskas under en treårsperiod, men alla offentliga skolor besöks inte. Skolbesöken skiljer sig också åt. En prioriterad tillsyn av en skola innebär en djupare granskning än en bastillsyn. Bastillsyn tillämpas endast på fristående skolor. 

Granskade skolenheter 2015

2015 har 775 grund- och gymnasieenheter inklusive särskoleenheter fått någon form av tillsynsbesök. Tillsynen sker i två olika former, bastillsyn eller prioriterad tillsyn. 2015 gjordes prioriterad tillsyn på 491 skolor, övriga besök var bastillsyn.

Brister i skolornas arbete med att ge eleverna förutsättningar för lärande och trygghet

Den vanligaste bristen på både grund- och gymnasieskolor som granskades 2015 i den prioriterade tillsynen var arbetet med att ge alla elever förutsättningar för lärande och trygghet. Det handlade framför allt om att man inte använde elevhälsan förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling att nå utbildningens mål. Skolorna fick också ofta påpekade brister för sitt arbete med styrning och utveckling av verksamheten. Ett annat bristområde var extra anpassningar och särskilt stöd. Här handlade det till exempel om att elevernas behov inte utreddes tillräckligt fort när man såg att de anpassningar skolan gjort inte var tillräckliga.

Granskade huvudmän 2015

En huvudman är den som driver en skola, till exempel en kommun eller ett företag. All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i den regelbundna tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Under 2015 har Skolinspektionen fattat cirka 800 beslut gällande 295 huvudmäns verksamheter.

Brister i det systematiska kvalitetsarbetet vanligast bland huvudmännen

För att kunna utveckla verksamheten är det viktigt att följa upp och analysera arbetet och resultatet i en verksamhet. Arbetet med uppföljning och analys var dock det område där Skolinspektionen oftast påpekade brister 2015 i de inspekterade huvudmännens verksamheter. Skolinspektionen fann även ofta att huvudmännen inte tog ansvar för att se till att skolorna hade tillgång till elevhälsa, så att den kunde användas hälsofrämjande och förebyggande.

Vitesbeslut inom regelbunden tillsyn

Skolinspektionen kan ibland fatta vitesbeslut. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. 

Under 2015 fattade Skolinspektionen 72 beslut om föreläggande med vite inom ramen för regelbunden tillsyn. Vitena har bland annat gällt områdena "Extra anpassningar och särskilt stöd" och "Förutsättningar för lärande och trygghet". De beslutade vitesbeloppen har varit mellan 100 000 och 3 000 000 kronor.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024