Till huvudinnehåll

Regelbunden kvalitetsgranskning 2020

Den regelbundna kvalitetsgranskning som genomförts under 2020 har i stor utsträckning präglats av covid-19-pandemin och de restriktioner som följde. Från och med mitten av mars har i princip bara regelbunden kvalitetsgranskning av huvudman utförts och det på distans. Totalt fattade vi 192 beslut under 2020 jämfört med 324 beslut 2019.

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen bedömer vi kvaliteten inom rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Sedan hösten 2019 ingår även huvudmännen i granskningen och där bedömer vi huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete.

Totalt har 192 beslut fattats

  • Totalt har 192 beslut fattats inom regelbunden kvalitetsgranskning, 134 skolenhetsbeslut och 58 huvudmannabeslut. Av skolenhetsbesluten rörde 99 grundskolor och 35 gymnasieskolor.
  • Det bedömningsområdet som störst andel av grund- och gymnasieskolorna bedömdes ha kvalitet i hög utsträckning inom är Trygghet och studiero. Över hälften av de granskade skolenheterna uppnådde kvalitet i hög utsträckning inom området.
  • Det bedömningsområde som störst andel av skolorna (73 procent) bedömdes ha utvecklingsområden inom är Rektors ledarskap.
  • Det område där störst andel av huvudmännen (34 procent) bedömdes ha kvalitet i hög utsträckning är Huvudmannens kompensatoriska arbete.
  • Det område där störst andel av huvudmännen bedömts ha haft utvecklingsområden inom är Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet (86 procent).

Om statistiken

Här kan du läsa mer om vad planerad kvalitetsgranskning är och vad vi tittar på och vad som är viktigt att tänka på för att tolka statistiken korrekt.

Statistik om planerad kvalitetsgranskning

Statistiktabell

I tabellen nedan hittar du statistik över de bedömda områdena på skolenhets- och huvudmannanivå samt övergripande statistik per bedömningsområde och kvalitetsnivå. Tabellen är i Excelformat.

Senast uppdaterad: 5 mars 2024