Till huvudinnehåll
En skolbyggnad under klarblå himmel
Publicerad 14 januari 2021

Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola - läsåret 2021/22

Under 2020 har vi fått in totalt 208 ansökningar om att starta eller utöka verksamheten vid fristående skola. Merparten av ansökningarna kommer från de stora aktörerna inom friskolesektorn. Vi har godkänt 36 ansökningar om nyetablering och 64 ansökningar om att utöka fristående skola. Det är några av sakerna du kan läsa om i statistikrapporten över tillståndsprövningen inför läsåret 2021/22.

Siffran för antalet godkända ansökningar om nyetablering är densamma som under 2019 medan antalet godkända utökningar är något högre. Den stora merparten av de godkända ansökningarna gäller gymnasieskolor. De 208 ansökningarna inkluderar även ansökningar som gäller flera verksamhetsformer. 

Skolmarknaden domineras av stora aktörer

Vi har fått in 96 ansökningar om att starta ny skolverksamhet under 2020 och 90 procent av ansökningarna kommer från huvudmän som driver aktiebolag. Siffran har varit högre de tre senaste åren jämfört med tidigare år. Av de 36 beviljade ansökningarna tillhör 34 huvudmän som driver aktiebolag. Stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar eller enskilda firmor står enbart för en liten del av de inkomna ansökningarna.

Idag domineras friskolesektorn av stora aktörer och det är oftast stora koncerner som får tillstånd beviljade. Av 36 beviljade ansökningar om att starta ny skola har 23 kommit från sökande som ingår i en koncern.

Samtidigt har intresset för att starta internationell skola ökat de senaste åren. Vi har under 2020 fått in 16 ansökningar om att få starta internationell skola. Motsvarande siffror för 2019 och 2018 var sju respektive två ansökningar. Dock var det ingen av de 16 ansökningarna som godkändes.

Något fler godkända än icke godkända om utökning av fristående skola

Under 2020 fick vi in 126 ansökningar om utökning av fristående skola varav 14 gällde grundskola och 112 gymnasieskola. Totalt har 64 ansökningar om utökning beviljats vilket motsvarar 51 procent av ansökningarna.

Liten minskning av andelen avslag

Andelen ansökningar som fått avslag har minskat något samtidigt som andelen som fått godkänt har ökat lite. Totalt har 93 ansökningar fått avslag i årets ansökningsomgång. Den vanligaste anledningen till avslagen var att elevunderlaget inte har varit tillräckligt stort. Den näst vanligaste anledningen var brister i befintlig verksamhet.

Tabeller över tillståndsbeslut

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 14 januari 2021