Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018:6219
Publicerad 3 september 2018

Etableringskontroll 2018

Den som vill starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola måste ansöka om detta hos Skolinspektionen. Om Skolinspektionen godkänner ansökan görs även en etableringskontroll innan utbildningen får starta. Här finns statistik över etableringskontrollen inför skolstarten höstterminen 2018.

Syftet med etableringskontrollen är att se om förutsättningar finns för att ge elever en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen kontrollerar att huvudmannen, alltså företaget eller organisationen som driver skolan, har de materiella och personalmässiga förutsättningar som krävs.

Totalt 61 fristående skolor genomgick etableringskontroll 2018

Inför höstterminen 2018 genomförde Skolinspektionen 61 etableringskontroller. Av dessa rörde 24 nyetablerad verksamhet medan 37 etableringskontroller rörde utökningar av redan befintliga skolenheter. 

De skolenheter som genomgått etableringskontroll inför höstens skolstart är belägna i 32 olika kommuner och bedrivs av 42 olika huvudmän.

Fem skolenheter hade brist

Brister upptäcktes i etableringskontrollen av fem skolenheter med fem olika huvudmän. Huvudmännen fick beslut om föreläggande om att åtgärda bristerna. Samtliga huvudmän som fick föreläggande i etableringskontrollen åtgärdade bristerna innan terminen startade. Skolinspektionen har därmed inte återkallat något godkännande om tillstånd i etableringskontrollen
2018.

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 16 oktober 2020