Till huvudinnehåll
Diarienummer 2021:2029
Publicerad 15 september 2021

Undervisning på distans på språkintroduktion

Skolinspektionen har under vårterminen 2021 genomfört en fördjupad granskning av fjärr- och distansundervisningen på språkintroduktion på gymnasiet.

Merparten av eleverna på språkintroduktion gavs under vårterminen 2021 undervisning på plats i skolans lokaler. I denna fördjupade granskning har vi tittat på situationen för elever på 16 gymnasieskolor som på grund av olika lokala förutsättningar ändå behövt ha undervisning på distans. Detta för att fånga upp de konsekvenser som undervisningen på distans har medfört för denna elevgrupp.

Resultatet i korthet

  • Elevers muntliga språkutveckling riskerar att försämras
  • Stor utmaning för lärarna att skapa bra förutsättningar för muntlig interaktion
  • Merparten av eleverna har tillgång till studiehandledning på modersmål
  • Begränsat förebyggande och hälsofrämjande arbete trots att elevernas mående har försämrats
  • Elevernas motivation riskerar att försämras av undervisning på distans
  • Ökat samarbete på många skolor för att förbättra undervisningen på distans

Skolinspektionens kommentarer till rapporten

Utifrån resultaten i granskningen vill vi betona vikten av att göra följande:

Skolan behöver skaffa sig en tydlig och differentierad bild av vilka behov och utmaningar som eleverna på språkintroduktionsprogrammet har kopplat till fjärr- och distansundervisningen. Rektor och skolans personal behöver
tillsammans föra en dialog kring hur skolan kan anpassa undervisningen på distans och stödja eleverna på språkintroduktion utifrån framkomna behov och utmaningar. Rektor behöver skapa förutsättningar för och stödja lärarna så att de kan bedriva undervisning på distans med god kvalitet för att säkra elevers
progression i lärandet samt för att kompensera för eventuellt utebliven progression.

Rektor behöver säkerställa att elevernas individuella behov av studiehandledning på modersmålet tillgodoses, även under perioder av undervisning på distans. Rektor behöver kontinuerligt under perioder av fjärr- och distansundervisning följa upp studiehandledningen på modersmål för att skapa förutsättningar för en god planering och ett gott genomförande av undervisningen. Rektor behöver se till att studiehandledningen anpassas efter den enskilda elevens behov av studiehandledning så att det inte görs generella lösningar.

Läraren behöver skapa goda möjligheter till interaktion och språkutveckling i undervisningen på distans, anpassade efter de olika språkliga förutsättningarna och behoven hos eleverna. Tekniska lösningar behöver användas på ett strategiskt sätt för att underlätta kommunikation och samarbete, samt för att ge eleverna möjlighet att ta del av varandras tankar och att lära av varandra. Det behöver finnas en variation i lektionsupplägget där den språkliga förmågan övas på olika sätt. Lärarna behöver ta del av och omsätta ny kunskap kring hur undervisningen på distans kan anpassas för elevgruppen.

Studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta med lärarna på språkintroduktion för att proaktivt fånga upp de funderingar och den eventuella oro som eleverna kan ha för sin framtid och hur dessa kan ha påverkats av covid-19-pandemin och perioder av fjärr- och distansundervisning. Vägledande insatser behöver ske på såväl grupp- som individnivå och tillgängliggöras genom en rad olika kanaler och kommunikationssätt. Vägledningen ska ge eleverna kunskap om alternativa utbildningsvägar och bidra till att eleverna får hjälp att hitta tillbaka till sin studiemotivation, i den händelse att den har påverkats negativt under perioder av fjärr- och distansundervisning och situationen kring covid-19-pandemin.

Elevhälsan behöver arbeta aktivt och uppsökande för att ta reda på hur eleverna mår, med hänsyn till situationen med fjärr- och distansundervisning och de särskilda utmaningar som detta kan ha inneburit för elevgruppen. I detta arbete behöver olika roller och kompetenser (elevhälsan, lärare, mentorer och eventuella resurspersoner) ges förutsättningar att samverka samt möjlighet att lägga om sitt arbete så att det i större utsträckning sker digitalt och anpassas till språkintroduktionselevernas förutsättningar. Det är viktigt att elevhälsans alla kompetenser involveras och görs tillgängliga även digitalt för eleverna under pandemin för att motverka den negativa påverkan som fjärr- och distansundervisning kan ha.

Skolan behöver ha en medveten strategi för att skapa sociala kontakter och arenor såväl kopplade till som utanför själva skolarbetet, till exempel på raster och vid lunchen. Exempel på aktiviteter som Skolinspektionen tagit del av i tidigare distansinspektioner är att skapa rutiner för att kunna äta lunch ihop på distans. Ett annat exempel är att de digitala mötesrummen hålls öppna under raster så att eleverna kan vara tillsammans även i anslutning till lektionstid. Detta för att ge eleverna större möjlighet till social gemenskap för att främja till exempel motivation, mående och språkutveckling.

Om granskningen

Granskningen är en fallstudie på 16 skolor där vi under våren genomfört intervjuer med rektorer, lärare och elever. Iakttagelserna bygger på respondenternas egna beskrivningar och bedömningar av hur arbetet har fungerat under covid 19-pandemin.

PM

Kontaktperson

Daniel Nilsson

Senast uppdaterad: 15 september 2021