Till huvudinnehåll
Diarienummer 40-2020:1360
Publicerad 28 maj 2020

Skolors arbete med trygghet och studiero

Många skolor klarar arbetet med trygghet och studiero väl, men i vissa skolor finns betydande problem och utmaningar. Med underlag från granskning och bedömning av kvaliteten i nära 400 skolors arbete kan vi nu ge en närmare bild av hur det står till både med tryggheten och med studieron i landets skolor.

Skolinspektionen har åren 2018–2019 granskat kvaliteten i närmare 400 grund- och gymnasieskolors arbete med trygghet och studiero. Mot den bakgrunden kan vi i denna tematiska analys ge en djup och bred bild av skolors arbete med dessa viktiga områden.

Två övergripande rekommendationer för ökad studiero i fler klassrum

 • Håll isär begreppen ”trygghet” respektive ”studiero” för att kunna analysera problematiken och vidta ändamålsenliga åtgärder. Arbeta lika systematiskt med studieron som med tryggheten.
 • Säkra systematik i arbetet med studiero. I dagsläget går mycket tid och kraft till att åtgärda ordningsstörningar och mindre till att förhindra att de uppstår. Stötta lärarna genom att ge dem goda förutsättningar att leda undervisningen i sitt klassrum; utveckla undervisningen, ge stöd och stimulans till alla elever och klargör vad som är lämpligt agerande hos lärare vid situationer som måste hanteras.

Skolor som lyckas väl

 • involverar hela organisationen i arbetet
 • arbetar systematiskt med såväl trygghet som med studiero
 • låter organisationen bära ansvaret
 • arbetar både ”här och nu” och med långsiktighet
 • har en rektor och skolledning som aktivt driver arbetet

Skolor där det inte fungerar

 • saknar ett utvecklat arbete för studiero
 • har inte en heltäckande bild av nuläget
 • arbetar inte skolövergripande
 • saknar ett främjande och förebyggande arbete
 • vidtar åtgärder som inte ger effekt
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 17 september 2020