Till huvudinnehåll
Diarienummer SI 2020:3264
Publicerad 17 september 2020

Gymnasieskolors utmaningar inför höstterminen 2020

Skolinspektionen har under augusti 2020 gjort en ny uppföljning av gymnasieskolornas utmaningar med anledning av Covid-19-pandemin. Resultaten i denna rapport både bekräftar och förtydligar det som tidigare kommit fram i vår granskning av gymnasieskolans distansundervisning.

I tidigare kartläggning såg vi att skolorna arbetade aktivt med sin omställning för att kunna ge eleverna en god utbildning i en ny och oviss situation. Samtidigt kunde vi konstatera att huvudmän och rektorer sett utmaningar när det gäller till exempel elever i behov av stöd och i utförandet av praktiska moment i utbildningen. Denna uppföljning, som bygger på telefonintervjuer med 144 utvalda rektorer, både bekräftar och förtydligar denna bild ytterligare.

Coronasituationen har varit omvälvande och självfallet har den inneburit många ansträngningar för huvudmän, rektorer och lärare. Skolan står nu också för en annan planering än tidigare när den särskilda förordningen gett skolorna flexibilitet att skjuta upp delar av ämnen till följd av Coronasituationen. Det är därför även viktigt med strategier för att arbetssituationen när moment ska tas igen blir hållbar för lärare och elever. Det är även viktigt att ta tillvara det goda samspel vi sett mellan olika ansvarsnivåer under våren för att lösa nya frågor.

Några iakttagelser från uppföljningen

  • Då elever behöver ta igen kursmoment från våren parallellt med ordinarie undervisning riskerar det att medföra trängsel i schemat och en tillkommande arbetsbörda för såväl lärare som elever.
  • Vissa rektorer uttrycker en oro för svårigheter med att bedriva närundervisning och distansundervisning parallellt, i de fall enskilda lärare eller elever behöver delta i undervisningen hemifrån.
  • Elever på språkintroduktion och yrkesprogram har enligt rektorerna i flera fall inte fått det undervisningsinnehåll avseende teori och praktik de i vanliga fall skulle ha haft. För elever på språkintroduktion handlar det ofta om stora svårigheter att kunna ta till sig distansundervisningen beroende på bland annat studieförhållanden i hemmet och språksvårigheter. För elever på yrkesprogram handlar det ofta om att praktiska förutsättningar för att genomföra alla yrkeskursmoment inte alltid har funnits.
  • Rektorer bedömer att lärare till stor del har kunnat få in ett tillräckligt underlag för att kunna sätta betyg. Utmaningar sågs från början i exempelvis matematik och fysik men många skolor har tagit in elever i grupper för att göra laborationer eller varit utomhus. De flesta rektorer bedömer därför att elever har kunnat visa sina kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen. I ett par ämnen har det dock funnits särskilda svårigheter. Det gäller idrott och hälsa samt praktiska moment i vissa estetiska och praktiska ämnen. Här finns risk för att betygssättningen inte tillräckligt byggt på ett rättvist underlag.

Om granskningen

Under vecka 22-26 genomfördes telefonintervjuer med 144 utvalda rektorer. Uppföljningen bygger på rektorernas egna skattningar av hur arbetet har gått och vilka eventuella utmaningar som kvarstod inför höstterminen. Uppföljningen har sin grund i förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115).

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 17 september 2020