Till huvudinnehåll
Diarienummer 2019:5616
Publicerad 2 februari 2023

Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Skolinspektionen har granskat hur skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling. Granskningen visar att de flesta skolor kan utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling och att det ofta saknas en gemensam förståelse av vad lärande för hållbar utveckling är.

Sverige har genom Agenda 2030 förbundit sig att verka för att ”alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling”.

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • För att kunna ge eleverna verktyg att kunna göra självständiga och reflekterade val i olika hållbarhetsfrågor behöver lärare ha goda kunskaper i området själva.
  • Få skolor når hög kvalitet i sitt arbete med lärande för hållbar utveckling – rektorerna kan i många fall utveckla sitt arbete med att skapa en gemensam förståelse på skolan av lärande för hållbar utveckling och få bättre kännedom om lärarnas kompetens.
  • En mer uttalad styrning och/eller mer stöd skulle kunna främja skolors arbete med lärande för hållbar utveckling.

Detta har vi granskat

30 grundskolor har ingått i granskningen. Samtliga skolenheter i granskningen omfattar årskurs 7-9. Urvalet bygger på en variation av skolenheter där en spridning av skolor utifrån geografiskt läge, huvudmannatyp och kommuntyp har eftersträvats. Av de granskade skolorna är 18 offentliga skolor och 12 fristående skolor.

I granskningen har följande frågor ställts:

  • I vilken utsträckning hanteras frågor som berör hållbar utveckling på ett sätt som ger eleverna, i årskurs 7-9, möjlighet till delaktighet och inflytande?
  • I vilken utsträckning styr och organiserar rektorn så att ett lärande för hållbar utveckling präglar utbildningen i sin helhet?
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 2 februari 2023