Till huvudinnehåll
Diarienummer 2022:581
Publicerad 8 juni 2023

Rektorns arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan

Betygssättning är myndighetsutövning och det gymnasiebetyg som en elev får kan ha avgörande betydelse för elevens möjligheter att få tillträde till attraktiva utbildningar. Det är därför viktigt att rektorer arbetar på ett sätt som ger dem insyn i lärarnas betygssättningsprocess och skapar sig underlag för analys av betygsresultaten. Annars saknas ett viktigt underlag för huvudmännens och rektorernas bedömning av om betyg sätts på rättvisande och likvärdiga grunder.

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i rektorers arbete för rättvisande och likvärdiga betyg på 30 gymnasieskolor, både offentliga och enskilda huvudmän. Alla skolor i urvalet har höga genomsnittliga betyg och betydande avvikelser mellan provbetyg och kursbetyg, men de är varken de skolor som har högst betyg eller de som har störst avvikelser i landet. Granskningens syfte är att bedöma kvaliteten i rektorns styrning och ledning för att skapa långsiktiga förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning i kurser med och utan nationella prov.

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Oreflekterad tillit till lärarnas kompetens riskerar leda till olikvärdiga betyg
  • Fortsatt osäkerhet kring ”särskilt beakta” och liten tillit till nationella prov på många skolor
  • Särskilt hög risk för olikvärdiga betyg i ämnen utan nationella prov
  • Yttre påverkan riskerar att medföra olikvärdiga betyg
  • Rektorerna bör göra mer för att säkerställa rättvisande och likvärdiga betyg
Granskningsrapport

Kontaktperson

Ulrika Rosengren

Senast uppdaterad: 8 juni 2023