Till huvudinnehåll
Diarienummer 40-2020:1237
Publicerad 9 juni 2021

Kvalitetssäkring och val av läromedel

Läromedel utgör en viktig del av undervisningen och påverkar elevernas möjlighet till kunskapsutveckling. Läroplanen för grundskolan anger att det är rektors ansvar att se till att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever får tillgång till och ges förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning.

Skolinspektionen har granskat rektorers arbete med att leda arbetet med kvalitetssäkring och val av läromedel liksom med vilken kvalitet lärare kvalitetssäkrar och väljer läromedel.

I granskningen framkommer att det ofta är lärarna som ansvarar för att välja ut och kvalitetssäkra läromedel. Skolinspektionen ser en risk i att rektorerna inte i tillräcklig utsträckning ger lärare förutsättningar att kvalitetssäkra läromedel.

En konsekvens av en mindre aktiv styrning kan vara att kvalitetssäkringen av läromedel blir personberoende och därmed av varierande kvalitet. Och om inte tid avsätts för källkritik finns även risken att elever kan möta föråldrat läromedel som exempelvis inte speglar läroplanens värdegrund. I slutänden finns en risk för att elever inte möter en likvärdig utbildning av hög kvalitet.  

Viktigaste iakttagelserna

  • Rektorerna styr sällan aktivt arbetet med kvalitetssäkring och val av läromedel

    Många av de granskade rektorerna genomför delar av arbetet kring kvalitetssäkring av läromedel med god kvalitet, medan det finns utvecklingsområden när det gäller andra delar.

    Ansvaret för arbetet med kvalitetssäkring och val av läromedel ligger oftast på lärarna. Rektorerna har sällan en aktiv roll i detta arbete utan litar på att lärarna gör detta med hög kvalitet. Rektorerna ser det därför inte som nödvändigt att aktivt styra och leda detta arbete och lärarna uppskattar till största del den tillit rektorn sätter till deras arbete. Även hos huvudmännen ser man ofta kvalitetssäkring av läromedel som en fråga för rektorer och lärare och har därför inte något övergripande arbete kring dessa frågor.

  • Kvalitetssäkringen utifrån läroplanens värdegrund och forskning behöver stärkas
    Lärarna granskar i hög grad läromedlens överensstämmelse med kursplanerna och möjligheten att anpassa läromedel efter elevers olika behov. Många skolor kan dock utveckla granskningen av läromedlens överrensstämmelse med läroplanens värdegrund. Det varierade ofta mellan lärare på samma skola hur aktivt en sådan granskning gjordes. Även överensstämmelsen med forskning kunde utvecklas på många skolor.

Om granskningen

Granskningen tittat på de samhällsorienterande ämnena i årskurserna 7-9.

Intervjuer har genomförts med rektorer och lärare på 30 skolor, som tillhör 29 olika kommunala och enskilda huvudmän. Huvudmännen har också fått svara på ett antal skriftliga frågor om sin roll i kvalitetssäkringen och valen av läromedel.

Skolinspektionen har anpassat metoder och genomförande till den rådande pandemin. Samtliga intervjuer har genomförts digitalt eller via telefon.

Granskningens frågor har inte berört specifikt läget under pandemin utan hur arbetet med läromedel vanligtvis bedrivs. 

Diskussionsunderlag

I diskussionsunderlaget har vi tagit fram frågor för reflektion och för samtal kring den egna verksamheten som är kopplade till det vi såg i granskningen.

Du kan plocka ut en eller flera sidor ur PowerPoint-underlaget för att lägga in i din egen presentation, eller använda vår presentation i sin helhet.

Diskussionsunderlag -  kvalitetssäkring och val av läromedel.

Detta har vi granskat

Syftet har varit att granska i vilken utsträckning skolorna har en välfungerande strategi för läromedel som rektorn leder och samordnar. Både rektors och lärares arbete har granskats då vi dels tittat på i vilken utsträckning rektor ger lärare förutsättningar att säkerställa kvalitet i de läromedel som används, dels på med vilken kvalitet lärarna genomför kvalitetssäkrings- och urvalsarbetet.

Granskningen har fokuserat på följande frågor:

  • Med vilken kvalitet utformar rektor en strategi för kvalitetssäkring och val av läromedel i de samhällsorienterande ämnena på skolan?
  • I vilken utsträckning har lärarna i de samhällsorienterande ämnena ett väl-fungerande kvalitetssäkrings- och urvalsarbete för att tillhandahålla läromedel av god kvalitet?

Rapportansvariga Elina Ekberg och Ann Edvinsson om granskningen:

På vilket sätt är det ett problem att rektor inte styr läromedelsarbetet mer aktivt? Är det inte bra och rimligt att lärare tar ett eget ansvar?

Vi menar självfallet att lärare har ett viktigt ansvar och att läromedel är en central del i deras undervisning. Vi ser också flera exempel på att lärare har en bra och väl utvecklad kvalitetssäkring. Detta står däremot inte i motsättning till att rektorers arbete behöver bli mer aktivt.

Rektor har ett ansvar enligt läroplanen för att eleverna ska få tillgång till läromedel av god kvalitet. Det kan handla om att säkra tid för lärare att diskutera tillsammans och kunna göra jämförelser. Då blir arbetet mindre personberoende. Det handlar också om att se till att skolans gemensamma arbete för att säkra den vetenskapliga grunden och källkritik kommer in i läromedelsarbetet. Detta är något som är viktigt att göra gemensamt. Ytterst handlar det om att elever i olika klasser inte ska få möta olika kvalitet i undervisningen.

Har andra läromedel använts till följd av pandemin?

I denna granskning har vi valt grundskolan och de skolor vi intervjuat har haft närundervisning till största delen. De intervjuade har inte tagit upp att pandemin ändrat läromedelsarbetet och vi har fokuserat våra frågor till hur det brukar ske.

Riktar sig slutsatserna till lärare?

Nej, de riktar sig till skolans huvudmän och vi lyfter här rektors viktiga ansvar.

Har ni synpunkter på läromedlens kvalitet?

Nej, vi har inte ett uppdrag att granska läromedlen i sig. Det finns inte en statlig läromedelsgranskning. I den här granskningen har vi istället tittat på hur man organiserar arbetet så att eleverna ska möta läromedel av god kvalitet.

Kontakt

Elina Ekberg, rapportskribent

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 9 juni 2021