Till huvudinnehåll
Diarienummer 40-2020:6278
Publicerad 10 november 2021

Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning

För många individer innebär vuxenutbildningen en andra chans. En möjlighet att ändra yrkesval, etablera sig på arbetsmarknaden och till personlig utveckling. En viktig aspekt av en välfungerande komvux är att elever fullföljer sina studier. Ändå avbryter var femte kursdeltagare varje år en påbörjad kurs på grundläggande eller gymnasial nivå.

Den kommunala vuxenutbildningen (komvux) är inte endast en viktig skolform för den enskilda individens möjlighet till utbildning och fortsatt lärande, utan också för samhällets kompetensförsörjning och integration. Komvux utgör även ett viktigt utbildnings- och arbetsmarknadspolitiskt instrument. Antalet elever inom den kommunala vuxenutbildningen ökar varje år och mycket talar för att ännu fler elever kommer att söka sig till komvux för att få en ny behörighet eller för att komplettera sina studier.

Skolinspektionen har nu granskat hur huvudmän och rektorer arbetar med att främja att eleverna fullföljer sina studier inom komvux.

Viktigaste iakttagelserna

I denna granskning har vi sett flera exempel på ett gott arbete där huvudmän och rektorer arbetar väl med insatser och förebyggande arbete som kan främja fullföljande av studier. Samtidigt behöver kvaliteten på arbetet med att motverka studieavbrott förbättras hos en majoritet av de granskade huvudmännen.

Med några få undantag genomför i stort sett alla rektorer och huvudmän i granskningen insatser och åtgärder som kan motverka att elever avbryter sina studier. De flesta insatser som genomförs är av mer generell karaktär. Insatser genomförs dock mer sällan efter att huvudmannen och rektorn har identifierat vilka utvecklingsbehov som finns i verksamheten kopplat till varför elever avbryter sina studier. 

Ett tydligt resultat i granskningen är att huvudmän och rektorer behöver utveckla arbetet med att ta reda på varför elever avbryter sina studier. Kunskapen om studieavbrotten är hos majoriteten av de granskade huvudmännen alltför vag och möjliggör i för låg utsträckning en orsaksanalys som kan användas för att ta reda på vilka insatser som behövs och var de gör bäst nytta.

Granskningen visar också att det finns potential för högre kvalitet på arbetet med att motverka studieavbrott genom att huvudmännen stärker sin styrning och ledning av verksamheten. Många rektorer ges ett stort ansvar för arbetet med att minska studieavbrott och att huvudmännen i låg utsträckning leder och styr arbetet. Detta avspeglar sig i denna granskning genom att huvudmännen inte frågar efter hur många som avbryter sina studier och orsakerna till det.

Granskningen har visat att det inte är alla huvudmän och rektorer som ger sin personal goda förutsättningar att genomföra ett förebyggande arbete som kan motverka avbrott. När huvudmannen är mindre aktiv i arbetet med att sätta ramarna för arbetets genomförande blir det mindre tydligt för personalen vilka arbetsgångar och vilken ansvarsfördelning som gäller för arbetet. Det har också framkommit att möjligheten för personal att samverka mellan olika personalkategorier skiljer sig åt.

Om granskningen

Granskningen har genomförts med kvalitativ metod och omfattar 30 utvalda huvudmän med ansvar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Intervjuer har hållits med företrädare för huvudmännen (kommuner), rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare och i förekommande fall företrädare för enskilda utbildningsanordnare. 

Skolinspektionen har anpassat metoder och genomförande till den rådande pandemin. Samtliga intervjuer har genomförts digitalt eller via telefon.

Granskningens frågor har inte berört specifikt läget under pandemin utan hur huvudmän och rektorer arbetar med att främja att eleverna fullföljer sina studier inom komvux.

Detta har vi granskat

Syftet med granskningen har varit att ta reda på i vilken utsträckning huvudmän och rektorer arbetar långsiktigt och systematiskt med att genomföra insatser och vidta åtgärder för att främja elevers fullföljande av studier och motverka avbrott inom den kommunala vuxenutbildningen.

Mer på våra råd & vägledningssidor

På våra råd & vägledningssidor hittar du fler granskningar och material om vuxenutbildningen.

Kommunal vuxenutbildning, komvux

Granskningsrapport

Kontaktperson

Sarah Vinterlycka

Senast uppdaterad: 10 november 2021