Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:207
Publicerad 29 januari 2018

Undervisning i fritidshemmet

Fritidshemmen har sedan 2010 ett tydligt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Men fritidshemmens undervisning är ofta osynlig i skolans praktik, eftersom många rektorer inte prioriterar styrning och ledning av verksamheten.

Fritidshemmens undervisningsområden

Enligt läroplanen ska fritidshemmens undervisning behandla fyra kunskapsområden. Skolinspektionen har granskat hur väl fritidshemmen ger eleverna förutsättningar att utveckla förmågor inom dessa: Förmågan att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften samt förmågan att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

De brister som Skolinspektionen sett i verksamheternas förutsättningar kan kopplas till en rad olika faktorer. Det handlar om svårigheter med tillgång till behörig personal, hur lärarresursen används, samverkan mellan fritidshemmets avdelningar respektive mellan skola och fritidshem, stora elevgrupper samt materiella förutsättningar som lärverktyg och lokaler.

En annan viktig förklaring är rektors bristande ledning av undervisningen i fritidshemmen. Skolinspektionens iakttagelser visar att rektorer på flera av de granskade fritidshemmen i relativt låg grad arbetar med att tydligt styra och sätta mål för undervisningen och följa upp dessa. För 20 av 24 granskade fritidshem har Skolinspektionen bedömt att rektorns ledning och styrning av undervisningen behöver utvecklas.

Skolinspektionens viktigaste iakttagelser:

Fritidshemmets undervisning behöver i större utsträckning:

  • Ge eleverna möjlighet att utveckla kommunikativa förmågor genom läsning, berättande och samtal om sina upplevelser.
  • Ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg i sitt lärande.
  • Stimulera eleverna till matematiska resonemang.
  • Ge eleverna möjligheter att få ta del av närsamhällets och föreningslivets utbud.
  • Ge eleverna möjlighet att fördjupa och bredda sina förmågor samt att arbeta i längre processer.

Rektorerna behöver i större utsträckning:

  • Styra personalens planering så att den i högre grad inriktas mot uppdraget att stimulera elevernas utveckling och lärande.
  • Organisera verksamheten så att den stödjer samarbete och erfarenhetsutbyten mellan personalen i fritidshemmet samt mellan fritidshemmet och skolan.
  • Förbättra utvecklingen av undervisningens kvalitet. 
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020