Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:11436
Publicerad 20 juni 2018

Rättvis och likvärdig betygs­sättning i grundskolan?

Lärares beslut om betyg kan ha en avgörande betydelse för en elevs framtida möjligheter. Betyg har en direkt koppling till behörighet och urval för vidare utbildning. Det är därför viktigt att alla elevers kunskaper blir bedömda utifrån samma krav. Om inte, kan det få långtgående konsekvenser för den enskilda elevens möjlighet att nå sina mål genom fortsatta studier och yrkesliv.

Skolinspektionen har granskat 20 grundskolor och deras huvudmän. Syftet med granskningen har varit att undersöka huruvida huvudmän och rektorer ger lärare goda förutsättningar för arbetet med betygssättning, så att kunskapskrav och bestämmelser för betygssättning tolkas och tillämpas på ett likvärdigt och rättvisande sätt.

Granskningens slutsatser i korthet

Huvudmän och rektorer måste analysera avvikelser i skolornas betygssättning

Huvudmännen och rektorerna behöver lägga betydligt större vikt vid att analysera skolornas betygsresultat, sett ur perspektivet rättvis och likvärdig betygssättning inom det systematiska kvalitetsarbetet behöver. Det kan exempelvis innebära att jämföra betygsresultat på olika nivåer, till exempel mellan skolor, lärare och klasser. Vidare kan det exempelvis handla om att jämföra elevers betygsresultat utifrån socio-ekonomisk bakgrund eller kön. 

Samverkan i arbetet med betyg bör inriktas även mot den slutliga betygssättningen

När det gäller förutsättningar för lärares samverkan i arbetet med en rättvis och likvärdig betygssättning, både inom och mellan skolor, behöver organiserade former för samverkan skapas av huvudmännen och rektorerna i betydligt större omfattning. Inte minst gäller det lärares samverkan mellan skolenheter. Men också innehållet i samverkan behöver styras upp och ges struktur samt omfatta samtliga ämnen och lärare. 

Lärares behov av kompetensutveckling behöver kartläggas

Skolinspektionen gör ingen bedömning av lärares kompetens eller om lärare ges tillräcklig kompetensutveckling, men granskningen visar att betygssättning inte är ett vanligt område för kompetensutveckling. Det framstår som tydligt att huvudmännen och rektorerna i ökad omfattning behöver under-söka vilka behov av kompetensutveckling som lärare har – utifrån den bild av eventuella svårigheter och risker i lärares arbete med betygssättning som ska framgå av uppföljning och analys inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Stöd till obehöriga lärare behöver kvalitetssäkras

Andelen obehöriga lärare kan förväntas öka på många skolor. Därför är det viktigt att huvudmännen och rektorerna – i de fall obehöriga lärare måste anställas för att undervisa och därmed ska fatta be-slut om betyg, tillsammans med en legitimerad lärare – planerar för att dessa lärare ges de förutsättningar som behövs i arbetet med betygssättning. 

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020