Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:11447
Publicerad 27 april 2018

Kommuners styrning av gymnasieskolan

Skolinspektionen har granskat hur kommunala huvudmän för gymnasieskolan styr gymnasieskolan så att elever når de nationella målen.

Huvudmän ska sträva mot att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. De ska också genomföra förbättrings- och utvecklingsåtgärder som bygger på analyser av verksamheterna i syfte att höja kunskapsresultaten. En ytterligare utmaning för kommuner är att tillhandahålla av ett allsidigt utbildningsval.

Framgångsrika arbetssätt

Rapporten beskriver de utvecklingsområden som myndigheten kunde konstatera i de besökta kommunerna och varför det är så viktigt för eleverna att styrningen utvecklas. Men här finns även beskrivningar av vad som är gemensamt för de huvudmän som arbetar framgångsrikt med styrning mot skolans kompensatoriska uppdrag. Åtgärder beskrivs både på skolnivå och programnivå. Det ges även exempel på huvudmannens stöd till lärare och åtgärder på elevnivå. Rapporten innehåller även goda exempel på uppföljning av resursfördelning och övergripande analys som ger huvudmannen kunskap om skolenheternas utvecklingsbehov.

Tre frågeställningar

Granskningen har utgått från tre frågeställningar:

 1. Hur styr huvudmannen mot det kompensatoriska uppdraget?
 2. Hur genomför huvudmannen uppföljning av gymnasieskolan?
 3. Hur verkar kommunen för att elever får ett allsidigt utbud av program?

De viktigaste iakttagelserna

 • Resursfördelningen är inte tydligt kopplad till elevernas behov
  - Hälften av de granskade huvudmännen har inte systematiserat resursfördelningen så att den utgår från information om elevernas behov.
  - En majoritet av de granskade huvudmännen brister i sin uppföljning av resursfördelningens effekter på elevernas måluppfyllelse.
 • Många huvudmän har ytlig kunskap om skolenheternas utvecklingsbehov och fattar inte beslut om utvecklingsåtgärder
  - En tredjedel av granskade huvudmän brister i analys av utbildningens resultat.
  - En majoritet av de granskade huvudmännen har inte fattat beslut om utvecklingsåtgärder.
 • Hemkommunerna verkar för ett allsidigt urval av nationella program
  - Alla granskade kommuner utom två breddar sitt erbjudande av nationella program genom regional samverkan.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020