Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:6547
Publicerad 25 september 2012

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

Det förekommer variationer i synen på skolans demokratiuppdrag och hur detta tar sig uttryck i undervisningen. Uppdraget behöver förtydligas och elevernas delaktighet behöver förstärkas.

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället.

Om granskningen

Den här kvalitetsgranskningen undersöker om undervisningen ger eleverna förutsättningar att tillägna sig demokratisk och medborgerlig kompetens som de enligt styrdokumenten behöver för att leva och verka som aktiva medlemmar i ett demokratiskt samhälle. Granskningen har då främst uppmärksammat elevernas möjligheter att ta del av både kunskaper och värden, uttrycka sina åsikter samt utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande.

Granskningen har genomförts på 17 grundskolor i tio kommuner spridda över hela landet och omfattat både skol- och klassrumsnivå. Skolnivån berör skolornas övergripande kommunikationsklimat inklusive rektorernas ansvar för att det finns helhetssyn och ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med demokrati och värdegrund. Klassrumsnivån avser samtalsklimatet i klassrummen och lärarnas ansvar för hur demokrati- och värdegrundsuppdraget integreras i undervisningen i enskilda ämnen.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 7 maj 2024