Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:2600
Publicerad 12 juni 2012

Förskola, före skola – lärande och bärande

Granskningen visar att förskolans personal har en stark drivkraft att ge barnen en lärorik, rolig och lustfylld vistelse på förskolan. Vid varje förskola finns goda exempel på väl fungerande arbete kring något eller några av de granskade områdena. Ibland saknas dock ett helhetstänkande kring utveckling av verksamheten i enlighet med läroplansmålen.

Många förskolor behöver lägga större vikt vid det pedagogiska arbetet med utveckling och lärande i förskolan, för att verksamheten ska kunna stimulera och utmana barnen som uppdraget i läroplanen beskriver. På så sätt kan förskolebarnen få en god grund för ett livslångt lärande. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning om förskolors arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget. 

Den här granskningen fokuserar på förskolans arbete med det förtydligade pedagogiska uppdraget och hur förskolans personal arbetar för att stimulera och utmana barnens utveckling och lärande i den dagliga verksamheten.

Denna granskning gjordes när den nya skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan just trätt ikraft. Det innebär att förskolorna i många fall stod mitt uppe i sitt arbete med att anpassa verksamheten efter de förändrade målen och reglerna.

Skolinspektionen har granskat 42 förskolor, varav 14 fristående förskolor, i totalt 14 kommuner över hela landet. Varje förskola har besökts under två dagar. Då har inspektörerna både intervjuat personal och observerat arbetet i barngruppen och förskolans lärandemiljö. Dessutom har Skolinspektionen analyserat skriftlig dokumentation från förskolorna.

Resultatet i korthet

Granskningen visar på fyra stora utvecklingsområden på de granskade förskolorna:

  • Ökat fokus på lärandeuppdraget behövs.
  • Personalens förhållningssätt, kunskap och medvetenhet i förhållande till uppdraget behöver utvecklas på många förskolor.
  • Kvalitetsarbetet behöver genomsyra arbetet i verksamhetens alla delar så det blir en naturlig del av det dagliga arbetet.
  • Förskolans ledarskap behöver lyftas och tydliggöras.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020