Till huvudinnehåll
Två barn sitter i en NO-sal med skyddsglasögon
Publicerad: 18 april 2024

Viktigt med tidiga insatser för att bryta könsbundna val

Skolan har en viktig uppgift att motverka könsstereotypa föreställningar som säger att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat. Dessa könsnormer riskerar att begränsa hur eleverna kan vara, vad de intresserar sig för och så småningom studera och arbeta med.

Skolinspektionen har granskat hur lärare i årskurs 4–6 arbetar med att i undervisningen motverka könsstereotypa föreställningar om ämnen, intressen och framtida studie- och yrkesval. Myndigheten har bland annat granskat om och hur lärarna utformar undervisningen utifrån en medvetenhet om de begränsande könsnormer som finns i samhället och på den aktuella skolan.

Skolan har en viktig roll och ett utpekat ansvar att motverka att eleverna och deras framtidsval begränsas av stereotypa uppfattningar av hur flickor och pojkar är, vad de gillar och är bra på.

Resultatet från granskningen visar att skolorna behöver göra mer för att motverka att elevernas handlingsutrymme och framtidsval begränsas av könsstereotypa föreställningar. Eleverna behöver i större utsträckning möta en undervisning som både synliggör och utmanar de begränsande könsnormer som finns, och där läraren är medveten om sina egna föreställningar utifrån kön.

– Det är sällan undervisningen gör eleverna medvetna om de begränsande könsnormer som finns eller tränar dem i att kritiskt förhålla sig till dessa. Det är viktigt att undervisningen utformas så att den synliggör de olika föreställningar om manligt och kvinnligt som finns i samhället och ger eleverna tillfälle att diskutera dessa med stöd av sina lärare, säger Therese Jakobsson som skrivit den övergripande rapporten från granskningen.

En viktig del i arbetet är också att studie- och yrkesvägledning integreras i undervisningen, vilket är ovanligt bland de granskade skolorna. Här har huvudmannen och rektorn ett ansvar i att lärarna får de förutsättningar och det stöd de behöver.

Ladda ner rapporten

Lärares arbete med att tidigt motverka könsbundna val
Fokus på undervisningen i årskurs 4–6

Publikation