Till huvudinnehåll
En elev sitter med mobilen under en lektion
Publicerad: 4 oktober 2023

Ny rapport: Studievägledning viktig på skolor i kommuner med låg utbildningsnivå

Det finns betydande skillnader mellan skolor beroende på var i landet de ligger. Skolor i kommuner med låg utbildningsnivå har ett viktigt uppdrag i att stärka elevernas tillit till den egna förmågan och ge dem en bred bild av möjliga studie- och yrkesval.

Skolinspektionen har granskat hur 30 grundskolor i kommuner med låg utbildningsnivå arbetar för att genom undervisning och studie- och yrkesvägledning stärka elevernas tillit till den egna förmågan och ge dem möjlighet till utveckling. Samtliga granskade skolor har behov av att utveckla det granskade området.

– Eleverna behöver ges möjlighet att göra välinformerade och genomtänkta val för framtiden. Studie- och yrkesvägledningen är en central funktion för dessa skolor. Rektorerna här måste förmedla att studie- och yrkesvägledning är hela skolans uppdrag, inte bara studie- och yrkesvägledarens. Lärarna är lika viktiga för att elevernas föreställningar inte ska begränsas av kön eller social och kulturell bakgrund, säger Linda Wennler, som skrivit rapporten.

Skolinspektionens övergripande bild är att de granskade skolorna inte arbetar tillräckligt för att stimulera eleverna så att de får förutsättningar och motiveras att nå så långt som möjligt.

Skolinspektionens granskning visar också att studie- och yrkesvägledningen är lågt prioriterad på skolorna och ofta avgränsas till enskilda satsningar inför gymnasievalet.

Alla barn och unga ska ges en likvärdig utbildning. En viktig del i denna strävan är att uppväga skillnader i barns och ungas förutsättningar. För skolor i kommuner med låg utbildningsnivå innebär detta bland annat att bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av föräldrarnas utbildningsbakgrund. Det är också viktigt att signalera höga förväntningar på elevernas prestationer, så att de stimuleras att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Publikation