Till huvudinnehåll
En lärare står vid whiteboardtavlan och undervisar en högstadieklass
Publicerad: 16 april 2024

Många huvudmän brister i arbetet med likvärdig betygssättning

Sverige har enligt flera studier inte nationellt likvärdiga betyg. Det är oroande och innebär risker eftersom betygen till exempel används vid urval till vidare studier. Skolinspektionen har i uppdrag att verka för en mer likvärdig bedömning och betygssättning, men saknar idag möjlighet att ingripa vid risk för alltför generösa betyg.

Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen lämnat en rapport om huvudmäns och skolors arbete med likvärdiga bedömningar och betyg. Myndigheten har sedan den inrättades 2008 granskat hur huvudmän, rektorer och lärare arbetar för en likvärdig bedömning och betygssättning. Rapporten beskriver myndighetens sammantagna arbete och iakttagelser över åren. Granskningarna har bland annat riktats mot skolor med stora avvikelser mellan resultat på nationella prov och betyg. Men nationella prov kan inte bidra till likvärdiga betyg i alla ämnen, eftersom de bara ges i vissa.

Skolor ska särskilt beakta resultat från de nationella proven vid betygssättning. Men de nationella proven har inte alltid fått den tyngd och styrande betydelse som var avsikten med bestämmelsen. Skolinspektionen kan idag inspektera processerna i betygssättningen, till exempel att de är satta av en legitimerad lärare eller att hanteringen av betygskatalogen är korrekt, men inte betygen som sådana. Det finns dock betyg som är uppenbart felaktiga. Det gäller betyg som ges trots att utbildningen varit ofullständig och eleverna inte fått ta del av alla moment eller delar i en kurs. Detta har återkommande förekommit och i de fallen kan Skolinspektionen rikta kritik mot  huvudmannen. I rapporten redovisas vanliga områden där brister funnits. När det gäller kopplingen mellan nationella prov och betyg diskuteras vissa frågor i rapporten.

– Lärare ska göra en sammanvägd bedömning av elevernas kunskapsnivå, där de nationella proven är ett bland flera underlag. Det innebär att högre betyg än det nationella provet både på elev- och skolnivå inte i sig är otillåtet. Om det finns en önskan att Skolinspektionen ska kunna agera tydligare mot avvikelser mellan betyg och prov så behövs ett annat stöd i lagstiftningen, till exempel ett riktmärke på skolnivå. Riktmärken kan dock också ha nackdelar. Vi ser positivt på att flera komplexa frågor kring betygen nu utreds. säger Helén Ängmo generaldirektör på Skolinspektionen.

Ladda ner rapporten

Likvärdig bedömning och betygssättning
Regeringsuppdrag om huvudmäns och skolors arbete med likvärdiga bedömningar och betyg 2021–2024

Publikation
Inspektion