Till huvudinnehåll
mårten petersson beskuren
Publicerad: 13 april 2023

Hur skapar vi en miljö på nätet fri från kränkningar?

Digitala aktiviteter är i dag en naturlig del av barns vardag. Men precis som i den fysiska skolmiljön så förekommer det i den digitala världen att elever kränks. Inom kort kommer vi att publicera en ny rapport om nätkränkningar. Vi har inför publiceringen pratat med Barn- och elevombudet Mårten Petersson om nätkränkningar och hur vi kan motverka kränkande behandling på nätet.

En nätkränkning kan vara allt från nedsättande ord och ryktesspridning till direkta hot riktade mot en eller flera personer. Skillnaden mot en fysisk kränkning är att kränkningen sker på internet, mejl, sms eller sociala medier och påverkar en elevs skolgång och upplevelse av trygghet. Skolorna är enligt lag skyldiga att arbeta för att förhindra och även förebygga kränkande behandling som har samband med skolans verksamhet och där de inblandade eleverna går på samma skola. Det gäller även händelser som sker utanför skoltid som har koppling till skolans verksamhet.

Hur arbetar BEO mot nätkränkningar?

Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen som arbetar för att motverka kränkningar och mobbning i skolor och för att stärka barns och elevers rättigheter. Det stöd BEO kan ge till elever som blivit utsatta för nätkränkningar handlar primärt om att sätta press på dem som ansvarar för skolan så de tar sitt ansvar att förebygga och förhindra kränkningar. Mårten Petersson arbetar som Barn- och elevombud.

- Vi utreder och handlägger varje dag uppgifter om kränkningar som kommit in till oss. När vi bedömer att ansvariga för skolan inte har agerat utifrån de krav som finns i skollagen fattar BEO beslut som tvingar dem att åtgärda bristerna i verksamheten. BEO kan också i vissa fall besluta om skadestånd och därmed ge eleven upprättelse även på det sättet, berättar Mårten Petersson.

BEO informerar och föreläser även om kränkande behandling och samverkar med andra organisationer och myndigheter, som exempelvis Diskrimineringsombudsmannen. Ett annat viktigt uppdrag BEO har är att skapa praxis runt gränsdragningar i lagstiftningen.

- Det kan handla om ett exempel om hur skolan har arbetat för att åtgärda en situation på nätet som har upplevts kränkande. Förhoppningsvis kan vi då med en ny praxis på lagstiftningsområdet förebygga att nya situationer uppstår, säger Mårten Petersson. De uppgifter som kommer till BEO kan också användas av Skolinspektionen i deras arbete med att granska hur skolans förebyggande arbete ser ut generellt.

Vad kan skolorna själva göra?

Det är mycket som skolorna själva kan göra för att förhindra och förebygga nätkränkningar. Det kan handla om allt från kompetensutveckling till att samtala om normer och värderingar. Mårten Petersson ger några konkreta tips om hur skolorna själva kan jobba för att motverka kränkningar.

- Kompetensutveckla all personal om vilka likheter och olikheter kränkningar som sker i verkliga livet och kränkningar som förekommer på nätet har. Samtala och diskutera i personalgruppen kring på vilket sätt kränkningar som inte sker under skoltid kan hänga ihop med skolverksamheten, samt hur man som personal kan identifiera kränkningar när barn och elever kommunicerar via nätet, säger Mårten Petersson och fortsätter:

- Ett annat förslag kan vara att samtala om de normer och värderingar som råder på skolan och vilket förhållningssätt personal och elever behöver ha. Skolan kan också i möten med vårdnadshavare informera och utbilda om vad skolan gör för att förebygga att nätkränkningar uppstår och på så sätt utveckla skolans samverkan med vårdnadshavare.

Ny rapport om nätkränkningar

Inom kort kommer Skolinspektionen att publicera en rapport om skolors arbete för en trygg miljö på nätet fri från kränkningar med fokus på elever i mellanstadiet. Mårten Petersson hoppas att de ansvariga på skolorna läser Skolinspektionens rapport. Den fungerar utmärkt att ha som ett underlag, tillsammans med sin egen analys, för att ta fram en strategi för att förebygga alla typer av kränkningar, även nätkränkningar.

Här kan du läsa mer om BEO:s arbete

Barn- och elevombudet (BEO)

Skolinspektionens rapport om nätkränkningar

Skolors arbete för en trygg miljö på nätet fri från kränkningar

Råd och vägledning om skolans uppdrag kring normer och värden

Temasida om normer och värden

Inspektionspodden om trygghet och studiero

Du har väl inte missat vår podd Inspektionspodden? Podden där vi tar upp aktuella och intressanta skolfrågor. I ett av avsnitten samtalar vi om trygghet och studiero. Du hittar det avsnittet och övriga avsnitt här.

Inspektionspodden

BEO
Mobbning och kränkning
Nätkränkning