Till huvudinnehåll
En gymnasieklass sitter och lyssnar under en lektion i kemi
Publicerad: 8 juni 2023

Ny rapport: Rektors arbete för rättvisande och likvärdiga betyg är otillräckligt i flertalet gymnasieskolor

Rektor har inte tillräcklig insyn i betygssättningen hos lärarna i flertalet skolor. Det visar vår granskning av 30 kommunala och enskilda gymnasieskolor. Rektorernas svaga insyn riskerar att leda till olikvärdiga betyg.

Den granskning vi gjort fokuserar denna gång på utvalda skolor med höga betyg och återkommande avvikelser mellan prov och kursbetyg. Det är viktigt att se resultaten mot denna bakgrund. Granskningen har redan diskuterats i media utifrån de enskilda skolbeslut som fattats. Skolinspektionen är nu färdig med sin sammanfattande rapport.

Varje termin sätts betyg för hundratusentals elever i olika skolformer. Elevernas betyg ska inte vara beroende av vilken skola eller klass de går i, eller vilken lärare eleverna har. Betygssättningen ska med andra ord vara rättvisande och likvärdig. Betygen används för urval till högre studier och påverkar elevernas ”livschanser” på ett avgörande sätt.

– Vi ser att rektorerna har liten inblick i betygssättningen och ofta överlämnar åt lärarna att själva göra tolkningar av styrdokumenten utan någon uppföljning. Det saknas ofta dialog mellan lärare och rektor. Kvaliteten i det stödjande och uppföljande arbetet har vi bedömt som svag. säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.

Vi har bedömt kvaliteten i rektorns styrning och ledning för att skapa långsiktiga förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning i kurser med och utan nationella prov. Vi vill tydliggöra att vi inte granskat betygen eller avvikelserna i sig, utan rektorernas arbete med att identifiera, analysera och problematisera avvikelser och skillnader i betygen. Granskningen visar som nämnts att det finns stora kvalitetsbrister i flertalet skolor.

30 gymnasieskolor har ingått i granskningen, både kommunala och enskilda huvudmän.

Publikation