Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Se alla kategorier

Skolenkäten

Svar

Skolenkäten riktar sig bland annat till elever i gymnasieskolans år 2 Här ingår även elever som går sitt andra år på på något av introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion. Elevenkäten finns översatt till arabiska, dari, engelska, somaliska och tyska.

Svar

Resultatet blir klart några månader efter att enkäten har stängt. Här hittar du resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten.

Resultat för kommuner, företag, skolor och svarsgrupper
Skolverkets statistiksöktjänst

Resultatet från Skolenkäten

Svar

Föräldrar kan besvara enkäten på: Svenska, العربية العربية (Arabiska), English (Engelska), русский (Ryska), Soomaali (Somaliska), Suomi (Finska), Kurmancî (Nordkurdiska), Romani chib arljisko (Romani chib, Arli), کوردی سۆرانی (Sorani, sydkurdiska) och دری (Dari).

Elever kan besvara enkäten på: Svenska, العربية (Arabiska), English (Engelska), Soomaali (Somaliska), Dari (دری) och Deutsch (Tyska).

Skolpersonal kan besvara enkäten på: Svenska och Engelska

Språken har valts ut med tanke på språkets utbredning i Sverige och  förekomsten bland nyanlända personer. Den enkät som riktar sig till föräldrar har prioriterats i översättningarna.

Svar

Med undervisande lärare avses i denna undersökning den personal i grund- och gymnasieskolan som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning. Lärare inom förskoleklass, fritidshem eller anpassad skola ska inte besvara enkäten. Detta beror på att enkätfrågorna fokuserar på grundskole- samt gymnasieverksamhet.

Enkäten ska besvaras av alla lärare i samtliga grund- och gymnasieskolor som ingår i enkätomgången, det vill säga även skolor utan årskurs 5, årskurs 8 eller gymnasiets år 2. Lärare som arbetar på flera skolenheter som ingår i enkätomgången ska besvara en enkät per skolenhet.

Det är ytterst rektor som bedömer vilken personal som uppfyller ovanstående kriterier på skolan. Om man t.ex. arbetar halvtid som lärare i grundskolan och halvtid i förskoleklass så kan man ändå svara.

Svar

Skolenkäten ska ge en aktuell bild av lärarnas upplevelse av skolenhetens verksamhet. Lärarna behöver därför ha en aktuell erfarenhet av arbete på skolenheten. Det är rektor som bedömer om den personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven har en aktuell erfarenhet av verksamheten och om de därmed ska ges möjlighet att besvara enkäten.

Svar

Så här redovisas resultatet 
Skolinspektionen har begränsat redovisningen av resultaten för att säkra enskilda individers anonymitet och resultatets tillförlitlighet:

  • Indexvärden redovisas inte på skolnivå om uppgifterna baseras på under fem svarande. Färre än fem svar för en skolenhet redovisas ej.
  • Tabeller med resultat för enskilda frågor redovisas ej om antal svarande är lägre än 20. Om antalet svar är 10-19 så redovisas istället medelvärdet för en fråga.
  • Antal och andel svarande för ett enskilt svarsalternativ redovisas inte om uppgifterna baseras på under fem svarande. Om endast ett svarsalternativ har färre än fem svarande redovisas inte heller det svarsalternativ som har näst lägst antal svarande. Dessa resultat redovisas istället på följande sätt: *= 1-9 svarande, ** = 10-19 svarande, *** = 20 svarande eller fler. Svarsalternativ med 0 antal svarande redovisas alltid.
  • Till och med år 2020 så krävdes minst 65 % svarsfrekvens för elever och pedagogisk personal för att resultatet för en skolenhet skulle redovisas.

Beräkning av medelvärden och index
Vid beräkning av medelvärden och index ges svarsalternativen nedanstående värden. Värdena summeras och delas sedan på antalet svarande. Indexvärdet är ett sammantaget medelvärde för två till fem frågor inom samma frågeområde.

Frågor ställda med fyra svarsalternativ får följande värden:

Svarsalternativ   Värde
Stämmer helt och hållet Helt och hållet 10
Stämmer ganska bra Till stor del 6,67
Stämmer ganska dåligt Till viss del 3,33
Stämmer inte alls Inte alls 0
Vet ej Vet ej Exkluderas från beräkningen

 

Frågor ställda med fem svarsalternativ får följande värden:

Svarsalternativ Värde
Alltid 10
Ofta 7,5
Ibland 5
Sällan 2,5
Aldrig 0
Vet ej Exkluderas från beräkningen


Observera att för de frågor som tar upp något negativt så är svarsalternativen omvända.

Index/medelvärden är främst lämpade för att för att snabbt få en överblick av resultaten, men mindre lämpade för att jämföra mot varandra eftersom frågans svarsskala påverkar värdet något.

Svar

Skolinspektionen har begränsat redovisningen av resultaten för att säkra enskilda individers anonymitet och resultatets tillförlitlighet:

  • Indexvärden redovisas inte på skolnivå om uppgifterna baseras på under fem svarande.
  • Minst fem svar krävs för att resultatet ska redovisas. Lägsta svarsfrekvens för att resultatet för elever och pedagogisk personal ska redovisas var 65 procent fram till och med 2020. När det gäller vårdnadshavare krävs minst fem svar för att resultatet ska redovisas. 
  • Tabeller med resultat för enskilda påståenden redovisas ej om antal svarande är lägre än 20. Om antalet svar är 10-19 så redovisas istället medelvärdet för ett påstående.
  • Antal och andel svarande för ett enskilt svarsalternativ redovisas inte om uppgifterna baseras på under fem svarande. Om endast ett svarsalternativ har färre än fem svarande redovisas inte heller det svarsalternativ som har näst lägst antal svarande. Dessa resultat redovisas istället på följande sätt: *= 1-9 svarande, ** = 10-19 svarande, *** = 20 svarande eller fler. Svarsalternativ med 0 antal svarande redovisas alltid.

Svar

Skolenkäten riktas till följande grupper:

Elever
Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och gymnasiets år 2.

Undervisande lärare
Lärare som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskola eller gymnasieskola.

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

Information om Skolenkäten ska distribueras till samtliga vårdnadshavare i aktuell skolenhet och skolform. Enkäten ska sedan besvaras en gång per barn. Det är vårdnadshavarna själva som bestämmer om de vill besvara enkäten tillsammans eller om endast en av dem besvarar enkäten.

Svar

Ja, samtliga grund- och gymnasieskolor samt anpassade grundskolor (även förskoleklasser) i Sverige ska delta i Skolenkäten. Skolenheter som ska delta i enkätomgången behöver genomföra en registrering inför Skolenkäten så att berörda målgrupper ges möjlighet att ge sin bild av skolan (se 26 kap 7 § skollagen om uppgiftsskyldighet). Det är frivilligt för respondenterna att besvara Skolenkäten.   

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund för fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund för fristående skolor.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan. Länk till Barn- och elevombudet.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Tillstånd för fristående skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för tillstånd för fristående skola.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss