Till huvudinnehåll
En elev står ensam på en skolgård

Missförhållanden i skolan

Här finns information för dig som anser att det finns brister på förskolan/skolan eller att ett barn/elev har blivit felaktigt eller illa behandlad.

Prata med förskolan eller skolan

Om det är problem på förskolan/skolan bör du ta upp det med lärare, rektor eller annan personal. Rektorn ansvarar för att barnen/eleverna får stöd om de behöver det. Rektorn är också chef för lärarna och personalen på förskolan/skolan.

Vänd dig till skolhuvudmannens klagomålshantering 

Om du är missnöjd med rektorns svar ska du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen är oftast kommunen eller den som driver en fristående skola. 

Om du vill lämna klagomål till huvudmannen kan du söka information om hur du gör detta på skolans eller huvudmannens webbplats. Du kan också fråga någon på skolan.

Det är huvudmannen som är ansvarig för att barn och elever får en bra undervisning och känner sig trygga i skolan. Huvudmannen måste ta emot och skyndsamt utreda klagomål. Huvudmannen måste även bekräfta att den mottagit ett klagomål samt återkoppla till den som har framfört klagomålet.

Lämna uppgifter till Skolinspektionen

Om det är allvarliga problem på en skola och huvudmannen inte gör något åt det, kan du vända dig till oss. Det kan vara problem för ett barn/en elev, för flera barn/elever eller för hela skolan.

Det är inte säkert att dina uppgifter leder till att Skolinspektionen gör en tillsyn. Skolinspektionen gör en bedömning utifrån en samlad bild av skolan och huvudmannen. Dina uppgifter blir en del i den samlade bilden.

Om du lämnar uppgifter som rör ett barn eller en elev får Skolinspektionen som huvudregel bara utreda uppgifterna om du först har anmält klagomål till huvudmannen som är  skyldig att åtgärda brister. Du bör därför vända dig till huvudmannen först, innan du kontaktar Skolinspektionen. Om frågan rör kränkande behandling kommer BEO göra en bedömning om en utredning ska inledas.

Här kan lämna uppgifter till Skolinspektionen:

Lämna uppgifter till Skolinspektionen

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022