Till huvudinnehåll
En student studerar hemma på golvet
Publicerad: 1 mars 2021

Nytt regeringsuppdrag med anledning av covid-19

Skolinspektionen kommer att se över covid-19-pandemins konsekvenser för elevers förutsättningar att nå målen samt elevers hälsa. Vi ska särskilt undersöka förutsättningarna för de elever som haft det svårt att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisning. Uppdraget är initierat av regeringen och ska slutredovisas i december 2021.

Regeringsuppdraget innebär att vi kommer att starta ett antal nya distansinspektioner under 2021 med anledning av covid-19-pandemin. Vi kommer att samla in underlag om fjärr- och distansundervisning i respektive skolform. Uppdraget genomförs i samråd med Skolverket.

– Vi har en viktig roll att följa och granska att elever får en så bra undervisning och utbildning som möjligt under rådande omständigheter. Vårt uppdrag tillsammans med Skolverkets uppdrag kommer att bidra till ökad kunskap om pandemins följder för svensk skola, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

Genomförda och nya distansinspektioner ingår i uppdraget

Förutom de distansinspektioner vi genomfört under 2020 kommer vi i och med regeringsuppdraget att starta ett antal nya granskningar under året. För tillfället pågår två granskningar, en om vuxenutbildningen och en om grundskolor som har eller har haft fjärr-och distansundervisning.

– Fokus i detta uppdrag är att försöka ta reda på hur elever påverkas av fjärr-och distansundervisning, speciellt när det gäller förlorade undervisningsmoment och hur elevers lärande påverkas av den nya undervisningssituationen. Vi kommer även att titta på områden där vi tidigare identifierat utmaningar, till exempel språkintroduktion, skolans sociala uppdrag och elevhälsa, säger Helén Ängmo.

Uppdraget kommer att redovisas i en slutrapport. I rapporten kommer vi att sammanställa resultaten från samtliga distansinspektioner med anledning av covid-19-pandemin.

Slutrapporten ska redovisas senast den 1 december 2021 till utbildningsdepartementet. De olika granskningarna kommer att redovisas löpande under året.

För mer information

Presstjänsten: 08-586 080 60

Inspektion
GD