Till huvudinnehåll
tonny johansson
Publicerad: 28 september 2023

När Skolinspektionen kommer på besök – så här går en tillsyn till

För att alla barn och elever ska få en god utbildning i en trygg miljö granskar Skolinspektionen all skolverksamhet i landet. En av våra granskningsformer är tillsyn. Men hur går det till när vi gör en tillsyn av en skola? Här berättar en av våra inspektörer hur han förbereder sig och vad han tittar på vid ett skolbesök.

Det finns olika skäl till att Skolinspektionen granskar en skola eller skolverksamhet. Det kan exempelvis bero på låg måluppfyllelse, signaler om missförhållanden, att det var länge sedan det utfördes en inspektion eller för att få en generell överblick i en viss fråga. Ibland gör vi också slumpmässiga urval. På Skolinspektionen arbetar vi med flera olika typer av inspektion och väljer alltid inspektionsform utifrån situation. När vi gör en tillsyn handlar det alltid om att säkerställa att skolverksamheten lever upp till de lagar och förordningar som regering och riksdag beslutat om.

Hur gör Skolinspektionen en tillsyn?

Två av våra tillsynsformer är riktad och planerad tillsyn. När vi gör en riktad tillsyn väljer vi ut skolor där vi fått in signaler om att det kan finnas missförhållanden. Men även våra tidigare erfarenheter av skolan spelar en stor roll. Vid en planerad tillsyn fokuserar vi på skolor som har en hög riskbild. Tonny Johansson är mångårig utredare på Skolinspektionen och har inspekterat skolor över hela landet. Inför ett skolbesök försöker han alltid skapa sig en så god lägesbild av skolan som möjligt.

- När vi inspektörer förbereder oss inför en tillsyn på en skola tittar vi bland annat på skolans kunskapsresultat, tidigare inspektioner, Skolenkäten, lärarbehörighet och vid fristående skolor även ekonomiska risker, säger Tonny Johansson. Vi anpassar alltid besöket efter aktuell skola. Skolor med högre riskbild inspekteras oftare. Vilka områden som inspekteras avgörs utifrån vad som framkommer av analysen och de uppgifter som inkommit. Skolinspektionen kan även utöka antalet områden om vi upptäcker missförhållanden under utredningen. 

Vanliga områden som Skolinspektionen inspekterar är undervisning och stöd och skolans arbete med att skapa trygghet och studiero, betyg och bedömning och tillgångsfrågor. I stora drag genomförs ett skolbesök på ett likartat sätt oavsett om tillsynen är planerad eller riktad.

- Vanligen inleds första besöksdagen med lektionsobservationer och dokumentstudier, som exempelvis betygskataloger, åtgärdsprogram och kränkningsanmälningar. Därefter genomförs intervjuer av elever, lärare, elevhälsan, skolledning och huvudman. De två sistnämnda intervjuerna genomförs ibland digitalt någon dag efter skolbesöket. Beroende på skolans storlek varierar antalet besöksdagar från en till tre dagar, berättar Tonny. 

Skolinspektionen genomför även oanmälda skolbesök. Dessa besök skiljer sig från ett föranmält besök. Ett oanmält besök består vanligen av lektionsobservationer och dokumentstudier.

Skolenkäten ger viktig information om tillståndet på en skola

Ett av de viktigaste underlagen när vi granskar en skola är Skolinspektionens skolenkät. I Skolenkäten får vi bland annat information om undervisningens kvalitet, om eleverna känner sig trygga och har studiero samt om hur skolans arbete med särskilt stöd ser ut. För Tonny och övriga utredare på Skolinspektionen är resultaten i Skolenkäten en viktig del i förberedelserna inför ett besök.

- Skolenkäten besvaras av elever, lärare och vårdnadshavare och omfattar områden som Skolinspektionen har i uppdrag att granska. Den ger oss utredare en bred bild och god kännedom av verksamheten inför en tillsyn, berättar Tonny och fortsätter:

-Enkäten kan även styrka och bekräfta inkomna uppgifter om missförhållanden. Eftersom enkäten genomförs regelbundet påvisar den även förändringar i verksamheten över tid, i endera riktning. Enkäten kan ibland även komma upp vid intervjuer med exempelvis med elever och lärare som vill vidareutveckla sina svar.

Vad gör Skolinspektionen när vi upptäcker brister i en skola?

Om Skolinspektionen upptäcker brister eller hittar områden som behöver förbättras på en skola ställer vi krav på åtgärder. Åtgärder som alltid följs upp. Vid allvarliga fall kan det leda till vite eller att vi drar in tillståndet för skolan att fortsätta att bedriva skolverksamhet.

- Finner vi brister på en skola ställer vi krav på huvudmannen att vidta åtgärder. Efter att huvudmannen har fått beslutet gör vi en muntlig återföring till rektorn, huvudmannen, eller både och. Vi som utredare kan då svara på frågor, och förtydliga något som varit oklart i beslutet. Brister i en verksamhet kommuniceras inte till skolan eller huvudmannen innan ett beslut är fattat, säger Tonny Johansson.

Det finns flera sätt som skolor kan jobba vidare på om Skolinspektionen upptäckt brister. Något som självklart varierar beroende på vilka brister det handlar om.

- Vanliga brister inom stöd är att elever inte anmäls eller utreds för behov av särskilt stöd vilket då huvudmannen behöver se till att göra, säger Tonny. När det kommer till kränkningar är en återkommande brist att kränkningar inte anmäls (till huvudmannen) och utreds. Brister i elevhälsan handlar oftast om att det saknas tillgång till någon eller några av kompetenserna skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator eller personal med specialpedagogisk kompetens.

Trots att inspektion oftast handlar om att upptäcka brister och fatta svåra beslut så tycker Tonny att inspektionsarbetet både är roligt och inspirerande.

-Det roligaste är variationen av arbetsuppgifter, skolbesök i den lilla skolan ute på landsbygden med ett fåtal klasser varvas med besök i den stora innerstadsskolan med tusentals elever. Skolinspektionens uppdrag är brett vilket även gör det finns en stor variation av olika skolformer som man som inspektör möter. Vi träffar även flera olika grupper såsom elever, lärare, elevhälsa, skolledning och huvudman. Inget skolbesök är ett annat likt, det är alltid nya situationer och utmaningar som man möter, säger Tonny Johansson och avslutar:

-I slutändan handlar det alltid om att alla elever i landet ska få en trygg och likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Läs mer om vår inspektion

Här hittar du mer information om vår tillsyn och våra inspektionsformer.

Inspektionsformer

Inspektion - steg för steg

Anledning till inspektion

Skolenkäten

Inspektion