Start

Hantering och förberedelse av nationella prov

Nationella prov är ett stöd för läraren och ska bidra till likvärdig bedömning och betygsättning i skolan. Betygen är viktiga ur flera perspektiv. De används bland annat som en del i uppföljningen av hur de nationella kunskapskraven för utbildningen uppfylls på såväl den enskilda skolan som på huvudmanna- och nationell nivå. För elever och vårdnadshavare utgör betyg ett viktigt nyckeltal vid jämförelse mellan skolor inför skolval och för den enskilda eleven fungerar betyget som ett urvalsinstrument till nästa utbildningsnivå eller arbete.

Detta granskar vi

Det är viktigt att skolor har en likvärdig och säker hantering av de nationella proven. Att se till att förberedelser inför genomförandet sker i enlighet med gällande föreskrifter och hanteringsinstruktioner är avgörande för att provens syfte ska uppnås.

Syftet är att granska att skolor följer gällande föreskrifter avseende hantering av nationella prov. 

Granskningen genomfördes utifrån följande övergripande frågeställning:

Säkerställer rektor att de föreskrifter som finns gällande de nationella provens hantering följs?

Så här genomfördes granskningen

Granskningen genomfördes i form av oanmälda verksamhetsbesök på 60 grundskolor måndagen den 8 maj 2017. Verksamhetsbesöken skedde två dagar innan datumet för det nationella provet i matematik B och C i årskurs 9. Vid besöken inspekterades skolornas förvaring av de aktuella proven. Vidare intervjuades rektor eller annan verksamhetsansvarig om skolans rutiner för förvaring och hantering.

Detta leder granskningen till

Den oanmälda granskningen är kartläggande. Det betyder att Skolinspektionen inte tar fram särskilda skolbeslut, eller riktar kritik mot enskilda skolenheter, i denna granskning.

Granskningen förutsätts leda till ökad medvetenhet om gällande föreskrifter, och vikten av en aktsam hantering, vilket motverkar otillåten spridning av de nationella proven. Med utgångspunkt i granskningen förväntas rektorer och huvudmän utvärdera sin verksamhet och synliggöra och åtgärda eventuella utvecklingsbehov. Den oanmälda granskningen utgör därmed ett underlag till förbättrade förutsättningar för en likvärdig betygsättning.

Granskningsresultaten presenteras i en sammanfattande rapport.

Skolor som ingår i granskningen

Urvalet av skolor för deltagande i granskningen är strategiskt valt utifrån geografisk spridning samt spridning mellan kommunala och fristående verksamheter.