Start

HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor

Tidigare granskningar, studier och aktuell statistik visar en problematisk bild av HVB-placerade elevers utbildning. Hemkommunen har en svag roll både när det gäller att säkerställa att eleven fullgör sin skolplikt och att överföra underlag och information om elevens tidigare skolgång. Undervisningen brister när det gäller att anpassa studierna efter elevernas behov och att erbjuda stöd till eleverna.

Den officiella statistiken om antalet individer placerade vid HVB är mycket osäker. Enligt socialstyrelsens statistik för 1 november 2014 är ca 6 300 personer i åldrarna 7-20 år inskrivna på HVB. Enbart personer med personnummer ingår i statistiken. De ensamkommande flyktingbarnen finns därför inte med i dessa siffror och enligt Migrationsverket var ca 20 500 ensamkommande flyktingbarn placerade vid HVB januari 2016. 

Detta granskar vi

Syftet med den riktade tillsynen är att granska om HVB-placerade elever får sin rätt till utbildning i kommunala grundskolor tillgodosedd.

Tillsynen ska besvara följande frågeställningar:

  • Blir eleverna mottagna i vistelsekommunens grundskolor, om de inte har ansökt om att få gå i en fristående skola?

  • Får eleverna en behovsanpassad utbildning i de kommunala grundskolor de blivit mottagna i?

Så här görs tillsynen

20 kommunala grundskoleenheter ingår i tillsynen. Vid varje enhet intervjuas tre elever som är placerade i olika HVB boenden och HVB-personal. En grundskoleenhet väljs även ut där besöksintervjuer görs med elever, rektor, mentor och företrädare för elevhälsa. Dokumentation i form av arbetsrutiner gällande HVB-placerade elevers skolgång, behov, kartläggning och bedömning av kunskaper samt verksamhetsredogörelse från rektor hur skolan arbetar med att erbjuda eleverna en behovsanpassad utbildning kommer att samlas in från grundskoleenheterna.

 Tillsynsbeslut kommer att fattas för varje kommunal grundskoleenhet som besöks. 

Detta leder granskningen till

Granskningen förväntas leda till att HVB-placerade elevers skolgång uppmärksammas och att grundskoleenheter med HVB-placerade elever ser över sin verksamhet genom att anamma de klargöranden och verktyg som kommer fram från denna tillsyn, för att säkerställa att alla elever får en god utbildning i en trygg miljö.