Start

Frågor och svar

När görs Skolenkäten våren 2017?

Vårens omgång av Skolenkäten var öppen för att besvaras mellan den 23 januari och den 3 mars 2017. Nästa gång Skolenkäten genomförs är hösten 2017.

Vi gjorde enkäten förra året, är det verkligen dags igen?

Ja, alla landets skolor kommer få göra Skolenkäten under de närmaste två åren. Resultatet används dels i tillsynen, men också av Skolverket på webbplatsen Välja skola, som riktar sig till elever och föräldrar:
valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Det betyder att några kommuner och andra huvudmän får göra enkäten utan att en tillsyn är planerad. 

Förberedelseklass, vad gäller?

Elever i årskurs 5 och 9 som går i förberedelseklass ska besvara Skolenkäten. 

Vårdnadshavare till elever i förberedelseklass ska också besvara Skolenkäten. Saknas vårdnadshavare kan förordnad god man besvara enkäten.

Introduktionsprogram, vad gäller?

Elever som går sitt andra år på ett introduktionsprogram ska besvara enkäten.

När får vi enkätresultaten?

Resultatet blir klart några månader efter att enkäten har stängt. Här hittar du resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten.

Resultat för kommuner, företag, skolor och svarsgrupper
Här finns alla resultatrapporter från Skolenkäten:
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Statistisk
Här finns statistik över tidigare omgångar av Skolenkäten:
Statistik om Skolenkäten

Varför gör ni Skolenkäten?

Enkätresultaten ska, tillsammans med annan information, utgöra underlag för tillsynen. Resultatet från elev- och vårdnadshavarenkäten presenteras även på Skolverkets webbplats Välja skola, som riktar sig till elever och föräldrar:
valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Här kan du läsa mer om Skolenkäten:
Om Skolenkäten

Vilka frågor ställer ni i de olika enkäterna?

Här kan du se vilka frågor som ingår i enkäterna våren 2017.

Föräldrar
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i förskoleklass VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundskolans årskurs 1-9 VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundsärskola VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Elever
Skolenkäten till elever i årskurs 5 VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till elever i årskurs 9 och år 2 VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Pedagogisk personal
Skolenkäten till pedagogisk personal VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Vill du lämna mer information?

Dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill lämna mer information än vad du kan i enkäten - eller om du vill komma i kontakt med den som ansvarar för tillsynen av din skola av något annat skäl - så hittar du kontaktuppgifter här:
Kontaktpersoner

När granskas min verksamhet?

Här kan du se när vi planerar att besöka olika kommuner och utbildningsföretag:
När granskas din kommun eller företag?

Vilka språk finns enkäterna på?

Föräldrar kan besvara enkäten på: Svenska, العربية العربية (Arabiska), English (Engelska), русский (Ryska), Soomaali (Somaliska), Suomi (Finska), Kurmancî (Nordkurdiska), Romani chib arljisko (Romani chib, Arli), کوردی سۆرانی (Sorani, sydkurdiska), Dari

Elever kan besvara enkäten på: Svenska, العربية (Arabiska), English (Engelska), Soomaali (Somaliska), Dari

Skolpersonal kan besvara enkäten på: Svenska

Språken har valts ut med tanke på språkets utbredning i Sverige och  förekomsten bland nyanlända personer. Den enkät som riktar sig till föräldrar har prioriterats i översättningarna.

Vad menas med pedagogisk personal?

Med pedagogisk personal avses i denna undersökning den personal i grund- och gymnasieskolan som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning. Pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola ska inte besvara enkäten. Detta beror på att enkätfrågorna fokuserar på grundskole- samt gymnasieverksamhet.

Enkäten ska besvaras av pedagogisk personal i samtliga grund- och gymnasieskolor som ingår i enkätomgången, det vill säga även skolor utan årskurs 5, årskurs 9 eller gymnasiets år 2. Pedagogisk personal som arbetar på flera skolor som ingår i enkätomgången ska besvara en enkät per skola.

Ska pedagogisk personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven besvara enkäten?

Skolenkäten ska ge en aktuell bild av den pedagogiska personalens upplevelse av skolenhetens verksamhet. Den pedagogiska personalen behöver därför ha en aktuell erfarenhet av arbete på skolenheten. Det är rektor som bedömer om den personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven har en aktuell erfarenhet av verksamheten och om de därmed ska ges möjlighet att besvara enkäten.

Hur gör vi om eleverna inte är på skolan under enkätperioden?

Om eleverna är på arbetsplatsförlagt lärande, APL, eller liknande under enkätperioden bör eleverna kallas till skolan särskilt för att besvara enkäten. Detta kan ske klassvis, i mindre grupper eller individuellt. Eleverna bör inte besvara enkäten från sin praktikplats eller hemmet, eftersom instruktioner och omständigheter bör vara så lika som möjligt så att resultaten blir jämförbara.

Hur är indexvärdena i resultatredovisningarna beräknade?

För att ge en så bra bild som möjligt av varje frågeområde finns tre påståenden per område. Dessa tre påståenden utgör tillsammans ett gemensamt mått för frågeområdet, ett så kallat index. Beräkningen av ett index går till så att de olika svarsalternativen på de olika frågorna ges ett värde som sedan summeras och delas på antalet svar.

I Skolenkäten sker denna beräkning på följande sätt:

SvarsalternativVärde
Stämmer helt och hållet 10
Stämmer ganska bra 6,67
Stämmer ganska dåligt 3,33
Stämmer inte alls 0
Vet ej Exkluderas från beräkningen


Har man till exempel svarat stämmer helt och hållet på den första frågan, stämmer ganska dåligt på den andra frågan och stämmer ganska bra på den tredje frågan i ett index får man följande värde: 10+3,33+6,67=20. Detta värde delas sedan på antalet svar, vilket här ger ett indexvärde på 20/3=6,67.

För att kunna ge en så bra bild som möjligt av frågeområdet man vill mäta är det bra att ha frågor som är både positivt och negativt formulerade. Fördelar med detta är att man kan belysa det man vill mäta ur flera olika vinklar samtidigt som respondenten måste reflektera över varje påstående. I beräkningen av indexvärdet ges svarsalternativen för negativa påståenden omvänt värde för att på så sätt gå i linje med de övriga påståendena.