Start

Skolenkäten

Den nya omgången av skolenkäten har nu inletts och de berörda huvudmännen har fått ett första informationsbrev.

Dessa huvudmän deltar under hösten 2017

Tidigare resultat

Här hittar du resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten för kommuner, skolor, företag och svarsgrupper. 
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Resultatet från Skolenkäten finns även sammanställt i Excelformat sorterat på huvudman för alla skolenheter och i PDF-format för respektive respondentgrupp. Här kan du ladda ner resultaten:
Statistik om Skolenkäten

Skolinspektionen gör även en analys över vad vårens enkät visade. Denna beräknas bli klar hösten 2017.

Så gjordes Skolenkäten våren 2017

Dessa grupper fick svara på enkäten

Skolenkäten vänder sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

De här frågorna ställde vi

Här kan du se vilka frågor som ingår i de olika enkäterna våren 2017:

Föräldrar 
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i förskoleklass VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster) 
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundskolans årskurs 1-9 VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster) 
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundsärskola VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Elever 
Skolenkäten till elever i årskurs 5 VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster) 
Skolenkäten till elever i årskurs 9 och år 2 VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Pedagogisk personal 
Skolenkäten till pedagogisk personal VT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler som finns. Det kallas regelbunden tillsyn. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. När Skolinspektionen väljer ut vilka skolor som ska besökas spelar enkätresultatet en viktig roll. Här kan du läsa mer om vår regelbundna tillsyn:
Regelbunden tillsyn

En del av svaren kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever:
www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

När granskas din verksamhet?

Här ser du vilket år Skolinspektionen planerar att besöka landets kommuner och utbildningsföretag:
När besöks din kommun eller företag?