Svenska för invandrare

Kunskapsläget visar på en rad utmaningar och utvecklingsområden för sfi. Det framkommer bland annat att antalet sfi-studerande har ökat kraftigt över tid, samtidigt som tillgången till sfi-behöriga och pedagogiskt högskoleutbildade lärare har försämrats. Andelen sfi-lärare med pedagogisk högskoleexamen är den lägsta på över tio år.  

Skolinspektionen har tidigare genomfört totalt tre granskningar rörande sfi: 2010 gjordes två kvalitetsgranskningar och 2011 gjordes en riktad tillsyn. Därutöver genomför Skolinspektionen fortlöpande tillsyn av huvudmännens ansvarstagande för vuxenutbildningen inklusive sfi inom ramen för den regelbundna tillsynen. De brister och utvecklingsområden som Skolinspektionen sett rör bland annat de förutsättningar huvudmännen ger för utbildningen och hur de utvecklar densamma. 

Detta granskar vi

Projektet innebär en verksamhetsnära granskning med fokus på kvaliteten i undervisningen inom C- och D-kurser. Granskningen berör således mer studievana elever. Granskningen berör både studieväg 2 och 3. Vi ska bedöma i vilken utsträckning vuxenutbildningen i svenska för invandrare främjar elevers möjligheter att få lära sig och utveckla ett funktionellt  andraspråk som grund för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv och för vidare studier.

Så görs granskningen

Verksamhetsbesöken omfattar sfi-verksamheter med kommuner som huvudman. De sfi-verksamheter som ingår är antingen verksamheter som drivs i kommunens egen regi eller av externa anordnare via entreprenad. I anslutning till verksamhetsbesöken genomförs observationer av undervisningen inom C- och D-kurser, intervjuer med elever, lärare och rektorer samt dokumentstudier. Elevintervjuer innefattar tolkstöd.

Detta leder granskningen till

Granskningen ska leda till att sfi-undervisningen förbättras i de verksamheter där utvecklingsområden identifierats. I förlängningen vill vi se positiva effekter vad gäller förbättrad utbildning för sfi-elever och främja elevernas aktiva deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt för vidare studier.

Här görs granskningen

Granskningen görs i 12 kommuner med totalt 15 verksamheter. Följande kommuner ingår: Härryda, Kristianstad, Lerum, Linköping, Nacka, Sandviken, Skellefteå, Skövde, Solna, Södertälje, Umeå och Östersund.