Start

Sex och samlevnad

Tidigare utredningar visar att kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen varierar stort mellan och inom skolor. Nu granskar därför Skolinspektionen om elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får en sex- och samlevnadsundervisning av god kvalitet.

Ansvaret vilar på flera lärare

I läroplanerna finns begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet, identitet och normer i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom ramen för många kurser och ämnen. Av läroplanerna framgår också att rektor ansvarar för att undervisning inom detta ämnesövergripande kunskapsområde genomförs.

Den senaste större granskningen av sex- och samlevnadsundervisningen gjordes år 1999. Resultat av denna granskning och andra studier tyder på att sex- och samlevnadsundervisningen varierar stort mellan och inom skolor, inte omfattar alla delar och perspektiv som ska beröras enligt kurs- och ämnesplanerna, och inte sker på elevernas villkor.

Sex- och samlevnadsundervisning av god kvalitet

Skolinspektionen har i uppdrag av regeringen att granska om elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får en sex- och samlevnadsundervisning av god kvalitet och, utifrån granskningen, redogöra för utvecklingsområden. Resultaten av granskningen kommer att beaktas i eventuella beslut om nationella fortbildningsinsatser.

Granskningens frågeställningar

Granskningen kommer dels undersöka hur rektor genom sin styrning skapar förutsättningar för en god undervisning i sex och samlevnad, dels undersöka sex- och samlevnadsundervisningens innehåll och genomförande.

Granskningen ska besvara följande frågeställningar:

  1. Tar rektor i sin styrning ansvar för att skolans sex- och samlevnadsundervisning är av god kvalitet?
  2. Genomförs undervisningen på ett sådant sätt att eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper inom hela det område som ryms inom begreppet sex och samlevnad?

Kartläggning och närmare granskning

Kvalitetsgranskningen kombinerar en bredare kartläggning i form av en enkätstudie av 450 skolor (250 grundskolor, 100 gymnasieskolor och 100 grund- och gymnasiesärskolor) med en närmare granskning av 28 skolor. Granskningen kommer att innehålla såväl kvalitativa som kvantitativa insamlingsmetoder och omfatta intervjuer, enkäter och dokumentanalys.

Planering och projektmål

Enkätstudien genomförs under augusti och september 2017. Skolbesöken pågår mellan september och oktober 2017. Efter besöken får var och en av de granskade skolorna en återkoppling som kan användas för att initiera interna utvecklingsinsatser i dessa skolor och hos deras huvudmän. Resultatet från granskningen i sin helhet sammanfattas i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport som redovisas till Utbildningsdepartementet i februari 2018.

Utvalda skolor

Grundskola Söderbaumska skolan, Falun Kubikskolan, Helsingborg
  Stallarholmsskolan, Strängnäs Sjulnässkolan, Piteå
  Gröndalsskolan F-9, Nynäshamn Ellen Key skolan, Stockholm
  Ribbaskolan, Jönköping Bäckagårdsskolan, Örnsköldsvik
  Entréskolan Enköping, Enköping Montessoriskolan, Globen Alingsås
Gymnasieskola Per Brahegymnasiet RO 1, Jönköping Angeredsgymnasiet 5, Göteborg
  Järna Naturbruksgymnasium, Södertälje Thomasgymnasiet, Strängnäs
  Möckelngymnasiet Degerfors, Degerfors Yrkesgymnasiet Uppsala, Uppsala
  Falu Frigymnasium Falun Katedralskolan 3 Linköping
Grundsärskola Nävertorp grundsärskola, Katrineholm Bredängsskolan, Stockholm
  Särskolan Oxhagsskolan, Kalmar Nyköpings grundsärskola, Nyköping
  Kungsladugårdsskolan sär, Göteborg  
Gymnasiesärskola Tannbergsskolan 3, Lycksele Fridegårdsgymnasiet- gymsär, Håbo
  Saltåskolan gymnasiesärskola, Södertälje Lerums Gymnasium, skolenhet 4, Lerum
  Värnhemsskolan, gysär, Malmö