Start

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever

Det oroliga världsläget har lett till att antalet människor som söker en fristad i Sverige ökar. Ett väl fungerande mottagande av de nyanlända eleverna är viktig för skolornas arbete med att ge dem en god utbildning.

Det finns olika sätt att organisera mottagandet av nyanlända elever, där två vanliga sätt är förberedelseklass och direktintegrering. Hos många huvudmän saknas uppföljning och utvärdering av användbarheten i det sätt på vilket man har valt att organisera mottagandet.

För att utbildningen och undervisningen för nyanlända ska kunna utgå från elevernas specifika behov är det viktigt att skolorna börjar med att kartlägga vilka kunskaper eleverna har. Detta för att sedan kunna anpassa undervisningen efter var och ens behov. Arbetet med dessa kartläggningar har ofta brustit då kartläggningarna varit otillräckliga, och informationen sällan använts som ett verktyg för att planera elevernas fortsatta utbildning.

Detta granskar vi

Syftet med den här granskningen är att bedöma huvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan. Följande frågeställningar ska besvaras:

  • Genomför huvudmannen en uppföljning av mottagandet av nyanlända elever som ligger till grund för analyser och förbättringsåtgärder?
  • Vidtar huvudmannen vid behov relevanta förbättringsåtgärder (exempelvis resursfördelning, kompetensutveckling, tjänstefördelning)?
  • Genomförs de inledande bedömningarna av de nyanlända elevernas kunskaper på ett sätt som gynnar deras vidare utbildning?
  • Sker intern samverkan för att sprida informationen som framkom vid den inledande bedömningen?
  • Används resultaten från de inledande bedömningarna i planeringen av elevernas utbildning?

Så görs granskningen

Skolinspektionen granskar både kommunala och enskilda huvudmän. I ett första steg väljs ett antal huvudmän ut med hjälp av en enkät. Det andra steget består av besök hos ett dessa huvudmän.

Enkät till samtliga huvudmän

Enkäten riktas till alla skolhuvudmän i Sverige och den har två syften. Det ena är att ge en bred ögonblicksbild av huvudmännens arbete och organisation för att ta emot nyanlända elever. Det andra är att ge underlag för vilka huvudmän som Skolinspektionen ska granska djupare.

Besök hos ett antal huvudmän

Besöken hos ett antal utvalda huvudmän ska ge en djupare bild av deras systematiska arbete med att utforma, utvärdera och förändra mottagandet av nyanlända elever. För att kunna bedöma kvaliteten på detta kommer också mottagande och de inledande bedömningarna av nyanlända elevers kunskaper på ett antal skolenheter hos varje huvudman att bedömas.

De huvudmän som besöks har valts ut utifrån några olika faktorer: De ska ha tagit emot många nyanlända elever, och de ska tillsammans kunna ge en bred bild med goda exempel på hur detta arbete går till.

Längst ner på sidan finns en tabell där du kan se var besöken görs.

Detta leder granskningen till

På ett övergripande plan förväntas projektet bidra till att belysa goda exempel och möjliga utvecklingsområden och på så sätt bidra till att arbetet med nyanlända elever förbättras hos alla huvudmän och grundskolor som tar emot nyanlända elever. De huvudmän som ingår i granskningens andra steg får en verksamhetsrapport innehållande ett beslut avseende utvecklingsområden. I beslutet anges också hur Skolinspektionen kommer följa upp beslutet.

Här görs besöken

Uppgifterna om vilka skolor som kommer att besökas uppdateras löpande, i takt med att urvalet blir klart.

KommunerSkolor
Alvesta Hagaskolan
Mohedaskolan
Borgholm Köpings skola 1-5
Åkerboskolan 1-9
Borås Centrum för flerspråkigt lärande (CFL)
Ekarängsskolan
Erikslundsskolan
Fjärdingsskolan
Eskilstuna Hållsta skola
Lagerbergsskolan
Skogstorpsskolan
Välkomsten
Göteborg Frölundaskolan F-6
Hovåsskolan 7-9
Lindåsskolan
Långmosseskolan
Vättleskolan 4-9 
Halmstad Brearedskolan
Brunnsåkerskolan
Trönningeskolan
Vallåsskolan
Hällefors Grythyttan skola F-5
Klockarhagskolan 5-9
Jönköping Junedalsskolan 7-9
Mottagningsskolan
Rosenlundsskolan 7-9
Råslättsskolan F-6
Kalmar Dörbyskolan F-5
Funkaboskolan F-9
Kalmarsundsskolan F-9
Skolmottagningsenheten Esplanadskolan
Linköping Bäckskolan F-6
Linghemsskolan 7-9
Mottagningsenheten Adjunkten
Skäggetorpsskolan 6-9
Norrköping Djäkneparksskolan
Hultdalsskolan
Jurslaskolan
Mottagningsskolan
Nässjö Brinell högstadium 7-9
Centrala mottagningsenheten
Parkskolan årskurs 4-6
Perstorp Centralskolan 7-9
Parkskolan F-1
Sandviken Jäderfors skola
Murgårdsskolan
Norrsätraskolan
Österfärneboskolan 
Stockholm Grimstaskolan F-9
Höglandskolan F-9
START Stockholm mottagningsenhet F-9
Sundbyskolan F-9
Sätraskolan F-9
Åsö grundskola 7-9
Storfors Kroppaskolan F-3
Vargbroskolan 4-9
Svenljunga Mogaskolan F-6
Mogaskolan 7-9
Mottagningsenheten
Sävsjö Stockaryds skola
Vallsjöskolan
Södertälje Blombackaskolan
Järna grundskola
Ronnaskolan
Wasaskolan
Trollhättan Frälsegårdsskolan F-6
Kronan 7-9
Sylteskolan 7-9
Välkomsten
Uppsala Kvarngärdesskolan 4-6
Liljeforsskolan 1-3
LYSA mottagningsenhet
Västra Stenhagenskolan 7-9
Västerås Fredriksbergsskolan
Introduktionsskolan
Nybyggeskolan
Önstaskolan
Åsele Fredrika skola
Åsele centralskola
Örebro Almbyskolan
Mottagningsenheten Perrongen
Navets skola
Olaus Petriskolan
Överkalix Strandsskolan,
Åkersskolan 
Övertårneå Svanstein skola Diamanten
Svarträvens skola
   
Enskilda huvudmänSkolor
Ideella föreningen
för alla nationers
fria skola
Alla nationers fria skola
Vittra Vittra Landborgen
Vittra Saltsjö Boo