Start

Lärarresurser

Sedan 1990-talet har skolorna i Sverige blivit alltmer segregerade vad gäller föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas migrationsbakgrund. Spridningen mellan skolors genomsnittliga resultat har också ökat. 

Enligt forskning är lärarkompetens den viktigaste faktorn för elevers studieresultat. Skollagen säger att kommuner och rektorer ska fördela resurser efter elevernas förutsättningar och behov där lärare är en resurs som kan fördelas. Studier av fördelning av lärarresurser visar att skolor som har elever med sämre socioekonomiska förutsättningar har en högre lärartäthet, men samtidigt finns signaler om att dessa skolor har lägre andel behöriga lärare, lägre utbildade lärare och lärare med kortare erfarenhet från yrket.

Detta granskar vi

Skolinspektionen ska granska om kommunala huvudmän och rektorer arbetar för att lärarresurser fördelas och rustas efter elevernas förutsättningar och behov. I fokus för granskningen är kommuner där det finns skolsegregation avseende elevernas bakgrund.

De centrala frågeställningarna i granskningen är:

 • Utgår huvudmannen vid planering för, och fördelning av, lärarresursen från kunskap om skolornas olika behov?

 • Utgår rektorn vid planering och faktiskt nyttjande av lärarresursen från kunskap om skolenhetens behov?

Så görs granskningen

Kvalitetsgranskningen genomförs i 20 kommuner, dels på huvudmannanivå, dels på skolenhetsnivå i två skolenheter i varje kommun. Granskningen utgår från olika informationskällor, bland annat dokument och intervjuer med politiker, förvaltningspersonal, rektorer och lärare.

Besöken pågår mellan 24 oktober 2016 - 20 januari 2017. Efter besöken får var och en av de granskade kommunerna ett beslut. I beslutet ges en beskrivning av granskningens resultat och vilka utvecklingsområden som identifierats. Resultatet från granskningen i sin helhet presenteras i en övergripande rapport.

Detta leder granskningen till

På ett övergripande plan förväntas granskningen bidra till att synliggöra lärarnas betydelse för elevernas måluppfyllelse. Några andra mål med granskningen är att belysa vikten av:

 • att huvudmannen för utbildningen tar ansvar för fördelningen av lärarresursen på en övergripande nivå utifrån kunskap om de olika behov som finns på skolenheterna

 • att rektorn tar ansvar för fördelningen av lärarresursen i respektive skolenhet utifrån en verksamhetsnära bild av både elevernas förutsättningar och behov och lärarnas möjligheter att möta behoven.

  Dessa skolor granskas

  Kommun

  Skola

  Burlöv

  Svanetorpskolan

   

  Svenshögskolan

  Flen

  Bettna skola

   

  Söderskolan

  Gävle

  Hagaströms skola

   

  Nynässkolan

  Helsingborg

  Råå Södra skola

   

  Söderskolan 

  Huddinge

  Kungsklippeskolan

   

  Annerstaskolan

  Karlstad

  Stodeneskolan

   

  Kronoparksskolan

  Kristianstad

  Rönnowskolan L

   

  Centralskolan

  Landskrona

  Glumslövs skola

   

  Pilängskolan

  Lidköping

  Lilleskogs skola 

   

  Östbyskolan

  Lund

  Mårtenskolan

   

  Vikingaskolan

  Nacka

  Neglinge skola 

   

  Fisksätraskolan

  Partille

  Jonsereds skola F-5 

   

  Skulltorps skola F-5

  Ronneby

  Saxemaraskolan 

   

  Espedalsskolan

  Salem

  Rönninge skola 

   

  Säbyskolan

  Sundbyberg

  Duvboskolan 

   

  Grönkullaskolan

  Uddevalla

  Forshällaskolan 

   

  Dalabergsskolan

  Vimmerby

  Vimarskolan F-6 

   

  Astrid Lindgrens skola F-6

  Växjö

  Öjaby skola 

   

  Centrumskolan

  Österåker

  Österskärsskolan 

   

  Söraskolan