Start

Förskolans värdegrundsarbete

Det handlar om att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingar samhället vilar på, som i förskolan kan ta sig uttryck i samspel med andra, barns aktiva deltagande och lärande kring normer och värden.

Erfarenheter från studier visar dock att förskolepersonalens förhållningssätt inte alltid stämmer överens med värdegrundsmålen i läroplanen. Det finns då en risk att de vuxna i förskolan inte bidrar till att barnen får förutsättningar att utveckla normer och värden utifrån värdegrunds­uppdraget. Studier visar även att värdegrundsarbetet kan vara tämligen oplanerat och oreflekterat. Barns delaktighet och inflytande kan även vara villkorat och begränsat.

Detta granskar vi

Syftet med kvalitetsgranskningen är att belysa hur förskolan arbetar för att stödja och stimulera barnen att utveckla förståelse för samhällets gemensamma demokratiska värderingar och omfatta dem. I denna granskning är utgångspunkten hur värdegrundsuppdraget uttrycks i läroplanen. Kvalitetsgranskningen ska besvara följande frågeställningar:

  1. Hur görs barnen delaktiga och ges inflytande i förskolans dagliga verksamhet och undervisning?

  2. På vilka sätt genomsyrar värdegrundsarbetet förskolans dagliga verksamhet och undervisning?

  3. Hur leder förskolechefen arbetet med värdegrundsuppdraget?

Så görs granskningen

Besök kommer att göras i 15 slumpvis utvalda förskolor, varav 4 har enskild och 11 kommunal huvudman. Efter genomförd granskning meddelas granskningsbeslut till berörd förskolechef och huvudman. Granskningens resultat och slutsatser kommer också att sammanställas och sammanfattas i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport.

De kvalitativa datainsamlingsmetoder som är aktuella i kvalitetsgranskningen är intervjuer, verksamhetsobservationer samt dokumentstudier. Tyngdpunkten ligger på intervjuer med förskolans personal och förskolechef där verksamhetsobservationerna kan utgöra ett stöd och en utgångspunkt i intervjuerna.

Detta leder granskningen till

Granskningen förväntas, i de fall utvecklingsområden identifierats, leda till att värdegrundsarbetet på de granskade förskolorna förbättras. Projektet förväntas även leda till att berörda förskolor och deras huvudmän uppmärksammas på det ansvar som förskolor har gällande värdegrundsarbetet såsom det definieras i skollagen och läroplan för förskolan. Den övergripande kvalitetsgranskningsrapporten förväntas sprida granskningens resultat till andra förskolor och huvudmän och även där ge incitament till utveckling av värdegrundsarbetet.

Här görs granskningen 

KommunFörskola och huvudmannatyp
Eda kommun Hagåsen, kommunal
Ekerö  Svanängens förskola, kommunal
Falkenberg Förskolan Solen, förskolans solens ekonomiska förening, enskild
Falun Förskolan Myran, kommunal
Göteborg  Falkgatan 5 förskola, kommunal
Helsingborg Maria Ro, Pysslingen förskolor och skolor AB, enskild
Karlstad Föräldrakooperativet Trollet i Ur och Skur, enskild
Köping Tallbackens förskola, kommunal
Lerum  Höjdens förskola, kommunal
Lomma Slåtterängens förskola, kommunal
Svedala Rödluvans förskola, kommunal
Upplands-Bro Norrboda, kommunal
Värnamo Fyrklöverns förskola, kommunal
Västerås Förskolan Busvisslan, enskild 
Växjö Vikaholms förskola, kommunal