Start

Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Förskolan är det första steget i en utbildningskedja och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I förskolan ska barnen ges förutsättningar att utvecklas och lära i riktning mot de mål som förskolan ska sträva efter. Skolinspektionen har i tidigare granskningar funnit att det finns stora skillnader mellan hur förskolepersonal på olika förskolor tar sig an det pedagogiska uppdraget gällande matematik, naturvetenskap och teknik.

Detta granskar vi

Granskningens syfte är att undersöka hur förskolan arbetar med matematik, naturvetenskap och teknik och hur barnen ges förutsättningar att utveckla sina förmågor, sitt kunnande, intresse och sin förståelse inom dessa områden. Granskningen fokuserar även på att identifiera tänkbara orsaker till att arbetet skiljer sig mellan olika förskolor. 

Granskningen görs utifrån följande frågeställningar:

1. Hur arbetar förskolan med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik?

a) Integreras matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan så att det ingår som en del i förskolans pedagogiska uppdrag?

b) Arbetar förskolan med begreppsutveckling inom områdena matematik, naturvetenskap och teknik?

2. Vilka är de tänkbara förklaringarna till att undervisningen i olika grad ger förutsättningar för barnen att utvecklas och lära inom matematik, naturvetenskap och teknik?

Så här görs granskningen

Projektet ska granska 22 slumpvis utvalda förskolor i 15 olika kommuner. Huvudman för förskolan kan vara kommunal eller enskild. Projektet genomförs som en kvalitetsgranskning med verksamhetsbesök på förskolor. Genom intervjuer samt observationer av det som sker i den dagliga verksamheten kan Skolinspektionen granska hur förskolorna arbetar med matematik, naturvetenskap och teknik. Intervjuer kommer att göras med förskollärare, arbetslag och förskolechef. Varje förskola kommer att besökas under två dagar.

Detta leder granskningen till

Granskningen förväntas leda till att besökta förskolor, och deras huvudmän, uppmärksammas på läroplanens mål och riktlinjer. I de fall utvecklingsområden identifierats förväntas detta leda till att den berörda förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik förbättras.

Resultatet från granskningen sammanfattas i en övergripande rapport.  Den övergripande rapporten avser ge ett utvecklingsstöd även för förskolor som inte har granskats genom beskrivningar av viktiga kvalitetsaspekter inom granskningsområdet.

Kommuner som ingår i granskningen

Eslöv, Gnosjö, Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Hässleholm, Klippan, Nordanstig, Nykvarn, Strömsund, Timrå, Torsby, Värmdö, Växjö och Örebro