Statistik

Antalet ansökningar om fristående skola ökar

Skolinspektionen har fått in 317 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola under läsåret 2019/20.

Statistik tillstånd fristående skolor: Skolstart 2019/20


34 skolor får tillstånd att starta 2018

Skolinspektionen har godkänt 34 nya fristående skolor att starta läsåret 2018/19. Detta motsvarar 30 procent av alla inkomna ansökningar om att starta fristående skola. Andelen godkända ansökningar har legat på ungefär samma nivå under flera år.

Statistik tillstånd fristående skolor: Skolstart 2018/19


Anmälningarna fortsätter att öka

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO har ökat med 5 procent under 2017 jämfört med samma period förra året. Under 2017 kom det in 5 013 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd de har rätt till. Här hittar du statistik över anmälningarna 2017.

Statistik om anmälningar: Anmälningar och beslut 2017


Brister på drygt sju av tio skolor

Under 2017 granskade Skolinspektionen 789 skolenheter och drygt 357 huvudmän. Skolbesöken kan utföras på olika sätt. En prioriterad tillsyn av en skola innebär en djupare granskning än en bastillsyn. I den prioriterade tillsynen hade 72 % av de granskade grundskoleenheterna och 72 % av de granskade gymnasieenheterna någon form av påpekad brist, vilket illustreras av diagrammet.
Statistik över regelbunden tillsyn 2017


Resultat från Skolenkäten

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av närmare 177 000 elever, föräldrar och lärare under våren 2017. Totalt ingick i denna omgång samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 65 kommuner och 35 större utbildningsföretag.
Statistik om Skolenkäten: Skolenkäten HT 2017