Behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

Här nedan sammanfattar vi några allmänna utgångspunkter för myndighetens bedömningar. Det är dock viktigt att komma ihåg att Skolinspektionen alltid gör en prövning i varje enskilt fall och att det finns en flexibilitet i bedömningen.

Krav på pedagogisk insikt både genom utbildning och erfarenhet

Skolinspektionens ställningstagande om behörighetskraven för rektorer och förskolechefer utgår från skollagens formulering: ”Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt.” Kraven på utbildning och erfarenhet är inte alternativa, det innebär att båda kraven måste vara uppfyllda.

Personen i fråga ska ha en pedagogisk insikt som kan ha förvärvats på olika sätt och från olika samhällsområden. Den bakomliggande tanken med bestämmelsen är att ge huvudmännen stor frihet att utforma sin ledningsorganisation och att öppna för rekrytering av rektorer/förskolechefer som inte är utbildade lärare eller har praktisk erfarenhet av undervisning.

Så bedömer Skolinspektionen
pedagogisk insikt genom utbildning

Skolinspektionen kräver en pedagogisk utbildning på högskolenivå. Utbildningen behöver inte leda till ett pedagogiskt yrke som exempelvis lärare eller förskolelärare men utbildningen måste innehålla pedagogiska utbildningsmoment. Någon exakt gräns för hur många poäng i pedagogik man bör ha läst för att uppnå kravet kan inte anges. Skolinspektionen har hittills godkänt ett antal utbildningar som anses vara behörighetsgivande men gör en bedömning i varje enskilt fall.

Den omständigheten att rektor genomgår, har genomgått eller kommer att gå rektorsutbildningen kan inte kompensera kravet på en pedagogisk utbildning och ska därför inte påverka bedömningen. Detsamma gäller för förskolechefen.

Så bedömer Skolinspektionen
pedagogisk insikt genom erfarenhet

Skolinspektionen ställer egentligen inget krav på att erfarenheten ska ha erhållits genom att rektorn/förskolechefen själv utövat någon form av pedagogisk verksamhet, exempelvis genom att ha arbetat som lärare. Det kan mycket väl vara så att insikten kan ha förvärvats på annat sätt, exempelvis genom att man antingen ansvarar för eller arbetar i en pedagogisk verksamhet. Det enklaste att bedöma är om rektorn/förskolechefen tidigare har arbetat som lärare. Det ger naturligtvis en pedagogisk erfarenhet och då kan längden på erfarenheten vara det som kan fälla utslaget om det är tillräckligt eller inte.

Erfarenheten kan även erhållas från andra samhällssektorer än skolan exempelvis näringslivet eller försvaret. Man kan också förvärva pedagogisk insikt genom att ha arbetat som rektor. Detta bör gälla även tjänstgöring som förskolechef bara den har en tillräcklig längd.