Särskilt stöd: Fördjupning

Exempel på beslut

Här finns korta referat av några av Skolinspektionens beslut i anmälningsärenden som gäller särskilt stöd:
Ställningstaganden: Särskilt stöd

Skolinspektionens årsrapport

Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete under åren 2009-2014.
Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat (PDF-fil, nytt fönster) 

Skolinspektionens granskningar och analyser

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan, 2011:8

Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får ofta inte den likvärdiga utbildning som de har rätt till. Nästan alla granskade skolor behöver utveckla arbetet med att anpassa undervisningen. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan”.
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Nyanlända elever, 2014:3

Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt.
Nyanlända elever

Rektors ledarskap, 2012:1

Många huvudmän behöver, i dialog med rektorerna, försäkra sig om att rektorerna har goda förutsättningar att arbeta som pedagogiska ledare. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning Rektors ledarskap 2012. Den visar också på tre utvecklingsområden för rektorerna: Ledning för framgångsrik undervisning, tydliga roller och processer samt ledning av utvecklingsarbetet.
Rektors ledarskap 2012

Skolans arbete med extra anpassningar

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan anpassa undervisningen efter elevens behov. Många skolor behöver utveckla det arbetet för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 12 av 15 skolor hade utvecklingsbehov eller brister i Skolinspektionens granskning.
Skolans arbete med extra anpassningar

Skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd, 2012:11

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning av skolsituationen för elva grundskoleelever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Granskningen visar att skolpersonalen saknar fördjupade kunskaper om de enskilda elevernas behov och ger dem därför inte det stöd de behöver.
Elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd 

Stöd och stimulans i klassrummet, 2014:2

”Jag gillar utmaningar. Nya saker blir utmaningar, då blir man mer motiverad att plugga”. Varje dag möter lärare den dubbla utmaningen i att ge elever som ligger långt fram stimulans, samtidigt som de som ligger efter måste få det stöd de behöver. Skolinspektionen har granskat 46 skolors arbete med stöd och stimulans, med utgångspunkt i hur eleverna upplever undervisningen.
Stöd och stimulans i klassrummet

Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp, 2014:6

Elever som är i stort behov av särskilt stöd kan bli placerade i särskild undervisningsgrupp eller få enskild undervisning, då får de undervisning utanför sin ordinarie klass. Skolinspektionens granskning av 16 skolor visar att detta ofta ger positivt resultat, men den visar också på flera svårigheter. I granskningsrapporten finns exempel på arbetssätt, som kan vara vägledande för dig som arbetar i skolans värld.
Särskilt stöd utanför klassen

Tematisk analys över rätten till stöd

Skolinspektionen har också gjort en tematisk analys av statistiken från första halvåret 2016. Den visar att skolor som inte klarar att ge eleverna det särskilda stöd de har rätt till tenderar att också ha brister i arbetet med elevhälsan.
Tematisk analys över rätten till stöd (PDF-fil, nytt fönster)

Stödmaterial från Skolverket

Skolverket (2008, rev. 2011) Särskilt stöd i grundskolan (extern länk, nytt fönster) 
Skolverket (2010) Risk för IG (extern länk, nytt fönster)
Skolverket (2009) Skolan och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare (extern länk, nytt fönster)
Skolverket.se: Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (extern länk, nytt fönster)
Skolverket.se: Sökning på "särskilt stöd" (extern länk, nytt fönster)