Anpassning av undervisningen

Skollagen och läroplanen för grundskolan uttrycker tydligt vikten av att undervisningen tar utgångspunkt i varje elevs förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande. Och att läraren stärker elevens vilja att lära.

Detta innebär att skolan ger stöd till de elever som behöver det och stimulans att utvecklas längre till de elever som har lättare för att lära. Det ska ske utifrån varje elevs individuella förutsättningar, intressen, erfarenheter och behov, inte från schablonlösningar som till exempel innebär att eleven får fler eller färre tal att räkna i matematikboken. Det är också viktigt att inte skolan, i en ambition att anpassa undervisningen, begränsar elevens utrymme och möjlighet att utvecklas.

För att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen och känna ett engagemang behöver de kunna känna igen sig och identifiera sig med de exempel och läromedel som läraren använder. Undervisningen måste också anpassas efter elevernas förkunskaper och hur lätt varje elev har att lära. Elever som behöver mer hjälp ska få det stöd som behövs för att nå målen och elever som har lätt för att lära ska få stimulans att utvecklas så långt som möjligt.

En elev som kan påverka sin utbildningssituation arbetar i större utsträckning med det som upplevs är roligt och motiverande. Det innebär att om eleverna får inflytande över undervisningens innehåll och form stimuleras lusten att lära.

Varje skola måste arbeta med olika inlärningsmetoder och låta eleverna utvecklas i olika takt och riktning. Läraren måste möta eleven där han eller hon befinner sig i sin kunskapsutveckling. Hur undervisningen läggs upp och utförs är avgörande för alla elevers kunskapsutveckling.