Start

Målbild 2018

De övergripande målen för Skolinspektionen är:

"En skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö."

"Varje enskilt barn och elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar."

Målbild 2018 innehåller fyra målformuleringar som konkretiserar det som är Skolinspektionens specifika bidrag till de övergripande målen.

Målformuleringarna anger att Skolinspektionen ska:

  • Markera tydligt vad som ska finnas i skolor och verksamheter och ställa krav på nödvändiga förbättringar.
  • Bidra med kunskap och överblick för utveckling och ökad kvalitet i svensk skola.
  • Ta tillvara elevens rätt i enskilda ärenden för att bidra till förbättring.
  • Följa upp och stimulera till utveckling inom utpekade områden tills förbättring genomförts.