Start

Oanmäld granskning visar lägre lärarstöd i årskurs 3 än årskurs 6

Eleverna i årskurs 3 fick inte tillräckligt lärarstöd vid nästan var femte tillfälle där Skolinspektionen observerade helklassundervisning i en oanmäld granskning under hösten.

– Oavsett arbetsform ska lärarstödet vara tydligt för alla elever och individuellt arbete är inte något undantag. Vår oanmälda granskning visar dock att lärarstödet minskar i situationer med individuellt arbete. Att lärarstödet också är mindre i årskurs 3 än i årskurs 6 är ett något oväntat resultat. Det är mycket viktigt att elever i tidiga åldrar får tillgång till lärares stöd i alla undervisningssituationer, säger Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.

Skolinspektionen gjorde den 18 oktober 2016 oanmälda besök på 60 slumpmässigt utvalda grundskolor runt om i landet för att få en ögonblicksbild av vilket lärarstöd som ges i årskurs 3 och årskurs 6, samt vilka arbetsformer som används. Resultatet redovisas i en rapport som presenteras i dag.

Även om majoriteten av eleverna som observerades fick ett aktivt lärarstöd visar granskningen att lärarstödet var något lägre i årskurs 3. Helklassundervisning och individuellt arbete var de vanligaste arbetsformerna, såväl totalt sett som i årskurs 3 och årskurs 6. Lägst förekommande arbetsform var grupparbete.

I jämförelse med tidigare oanmälda granskningar, som gjordes i gymnasieskolan 2015 och 2016, fördelas arbetsformerna på liknande sätt oavsett om en elev går i grundskolans lägre år eller om eleven går i gymnasieskolan. Nästan 40 procent av undervisad tid utformades som individuellt arbete. Granskningarna visar sammantaget att risken för sämre lärarstöd ökar när undervisningen utformas som individuellt arbete. 

Skolinspektionens rapport

Mer info och Skolinspektionens rapport finns på www.skolinspektionen.se/lararstod-2016

Presskontakt

Andreas Leo, utredare, 08-586 083 93

Carina Larsson, presschef, 076-129 79 50

Presstjänsten, 08-586 080 60