Start

Skolforum 2016

Under mässans dagar kan du bland annat lyssna på Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo som diskuterar kring vilka frågor hon ser som viktigast för dagens skola.

Vi kommer även att presentera resultaten från våra senaste granskningar av kvaliteten inom skolan, bland annat kring undervisningen för nyanlända samt stöd och anpassningar i undervisningen. 

Du är även välkommen att besöka oss i vår monter, C09:10, där du kan hämta material, ställa frågor och diskutera med våra kunniga medarbetare. I montern finns även Barn- och elevombudet som svarar på frågor som rör kränkningar och trakasserier i skolan.

Skolinspektionens föreläsningar på Skolforum

Måndag 31 oktober

Undervisning för nyanlända och asylsökande elever
Kraven på skolorna om att ge nyanlända och asylsökande elever en god undervisning som möter deras behov är stora. Skolinspektionen har granskat hur dessa elevers skolsituation ser ut och visar både på goda exempel på kvalitativ undervisning, och vilka fallgropar många skolor riskerar att trilla ner i. Du får även veta vilka krav som ställs på skolan.

Föreläsare: Andrés Brink, utredare på Skolinspektionen
Tid: kl. 10.00–10.50
Plats: Södra scenen
Ingen föranmälan behövs


Tisdag 1 november

Stöd och anpassning av undervisningen för varje elev. Vad krävs?
Extra anpassning av undervisningen är en stödform som är tänkt att komplettera skolans övriga elevstödjande arbete, såsom särskilt stöd. Skolinspektionen har undersökt hur skolorna arbetar med extra anpassningar och i vilken mån elevhälsans kompetens tas tillvara för att möta elevernas behov. Vi lyfter framgångsfaktorer, goda exempel och fallgropar.

Presentationen från föreläsningen

Föreläsare: Ulf Pantzare, utredare/projektledar på Skolinspektionen, Ann-Brith Eliasson, rådigvare på SPSM och Jessica Hörnesten, utredare på Skolinspektionen.
Tid: 10.00–10.50
Plats: T2
Boka din plats här (inloggning krävs)

Fem frågor till Helén Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen
Tillsyn och granskning kommer allt längre in i klassrummet och undervisningen. I arbetet med att granska hur väl skolorna lever upp till målet att ge varje elev lika rätt till en god utbildning i en trygg och stimulerande miljö fokuseras ofta lärarnas praktik. Välkommen att lyssna till generaldirektör Helén Ängmo som talar om aktuella frågor som berör den svenska skolan.

Tid: kl. 13.00–13.50
Plats: Södra scenen
Ingen föranmälan behövs