Start

Kategori: Grundskolan

Skolenkäten

Genom att svara på Skolenkäten ger du oss på Skolinspektionen viktig information om din skola.

Ansök här

Här kan du ansöka om godkännande som huvudman för en ny fristående skola eller för en utökning av verksamheten vid en befintlig fristående skola. D...

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Sex och samlevnad

Alla elever har rätt till sex- och samlevnadsundervisning som är central för att stärka deras självkänsla och handlingskompetens och möjliggöra...

Skolsituationen för elever som är integrerade i grundskolan

Skolinspektionen har granskat hur skolsituationen ser ut för elever som är mottagna i grundsärskolan, men som får sin undervisning i grundskolan....

Skolors arbete mot kränkningar och trakasserier på nätet

Skolinspektionen har granskat 24 skolors arbete mot trakasserier och kränkningar på nätet. Granskningen visar att skolorna inte gör tillräckligt fö...

Skolans arbete med extra anpassningar

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan anpassa undervisningen efter elevens behov. Många skolor behöver utveckla det arbetet för...

Svenska/svenska som andraspråk årskurs 4-6

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete med att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga i årskurs 4-6 inom svenska och svenska som...

Omfattande frånvaro

Skolinspektionen släpper nu sin andra rapport om temat frånvaro i skolan. Kartläggningen som publicerades tidigare i år visade att 20 000 elever i...

Studiero

Skolinspektionen har granskat om och hur ett antal grundskolor arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen. Granskningen visar bland anna...

Historia i grundskolan

Skolinspektionen har granskat om historieundervisningen i årskurs 7-9 skapar samband mellan olika tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid....

Färdighetsprov

Om en huvudman vill använda färdighetsprov från och med årskurs 4 måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information o...

Undervisning på engelska

Om en grundskola vill anordna delar av undervisningen på engelska måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information...

Utbildning utan timplan

Om en grundskola vill bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer informatio...

Undervisning i förskoleklass

Många pedagoger i förskoleklass skapar en trygg, stödjande och uppmuntrande miljö för sina elever. Men de får ofta lägga upp arbetet själva, utan...

Elevhälsa

Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på...

Omprövning av ett beslut om färdighetsprov

Om du inte är nöjd med ett beslut om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4 kan du begära omprövning av beslutet. Här finns information ...

Omprövning av ett beslut om utbildning utan timplan

Om du inte är nöjd med ett beslut om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen kan du begära omprövning av beslutet. Här finns information...

Omprövning av ett beslut om undervisning på engelska

Om du inte är nöjd med ett beslut om att bedriva delar av undervisningen på engelska kan du begära omprövning av beslutet. Här finns information om...

Behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

En huvudman får bara anställa en person som ”genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt” som rektor eller förskolechef. Här kan du läsa ...