Kategori: Grundskolan

Ansök här

Sista ansökningsdag för start 2019 Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola ell...

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Skolenkäten

Skolenkäten är ett viktigt underlag i Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Skolenkäten genomförs nästa gång hösten 2018.

Skolsituationen för elever som är integrerade i grundskolan

Skolinspektionen har granskat hur skolsituationen ser ut för elever som är mottagna i grundsärskolan, men som får sin undervisning i grundskolan....

Skolors arbete mot kränkningar och trakasserier på nätet

Skolinspektionen har granskat 24 skolors arbete mot trakasserier och kränkningar på nätet. Granskningen visar att skolorna inte gör tillräckligt fö...

Svenska/svenska som andraspråk årskurs 4-6

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete med att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga i årskurs 4-6 inom svenska och svenska som...

Omfattande frånvaro

Skolinspektionen släpper nu sin andra rapport om temat frånvaro i skolan. Kartläggningen som publicerades tidigare i år visade att 20 000 elever i...

Studiero

Skolinspektionen har granskat om och hur ett antal grundskolor arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen. Granskningen visar bland anna...

Historia i grundskolan

Skolinspektionen har granskat om historieundervisningen i årskurs 7-9 skapar samband mellan olika tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid....

Färdighetsprov

Om en huvudman vill använda färdighetsprov från och med årskurs 4 måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information o...

Undervisning på engelska

Om en grundskola vill anordna delar av undervisningen på engelska måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information...

Utbildning utan timplan

Om en grundskola vill bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer informatio...

Undervisning i förskoleklass

Många pedagoger i förskoleklass skapar en trygg, stödjande och uppmuntrande miljö för sina elever. Men de får ofta lägga upp arbetet själva, utan...

Elevhälsa

Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på...

Omprövning av ett beslut om färdighetsprov

Om du inte är nöjd med ett beslut om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4 kan du begära omprövning av beslutet. Här finns information ...

Omprövning av ett beslut om utbildning utan timplan

Om du inte är nöjd med ett beslut om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen kan du begära omprövning av beslutet. Här finns information...

Omprövning av ett beslut om undervisning på engelska

Om du inte är nöjd med ett beslut om att bedriva delar av undervisningen på engelska kan du begära omprövning av beslutet. Här finns information om...

Behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

En huvudman får bara anställa en person som ”genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt” som rektor eller förskolechef. Här kan du läsa ...

Ombedömning av nationella prov

Skolinspektionen ombedömer varje år ett antal nationella prov på skolor som är aktuella för regelbunden tillsyn. Resultatet av ombedömningen är ett...

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de...