Start

Kategori: Förskolan

Andra rapporten om förskolesatsningen lämnad till regeringen

Under tre år har Skolinspektionen ett särskilt fokus på att granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Nu har myndigheten lämnat sin andra...

Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Skolinspektionen genomför just nu en kvalitetsgranskning om hur förskolan arbetar med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik,...

Omsorg på obekväm tid

De flesta kommuner erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger, men omsorgen anpassas inte alltid efter föräldrarnas behov. Det visar...

Alla delprojekt

Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att granska förskolan under 2015-2017. Arbetet delas upp i olika delprojekt, då inspektörer besök...

Förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet

På flera förskolor behöver förskolechefen ta ett större ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten, så att alla barn får goda möjligheter att...

Förskolans arbete med jämställdhet

Skollagen och läroplanen för förskolan uttrycker tydligt att förskolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Skolinspektionen ska...

Förskoleenkäten

Förskoleenkäten är en del av Skolinspektionens treåriga regeringsuppdrag att granska förskolan. Enkäten ska ge en översiktlig bild av hur föräldrar...

Om förskolesatsningen

Förskolan

Under tre år, 2015-2017, granskar Skolinspektionen ett stort antal förskolor och deras ledning, på uppdrag av regeringen. Syftet är att uppmärksamm...

Resursfördelning förskola

En tredjedel av kommunerna tar hänsyn till socioekonomiska faktorer när de fördelar pengar till förskolan. Få följer upp hur pengarna används. Det...

Kommunernas tillsyn av fristående förskolor

Kommunerna ansvarar för tillsynen av fristående förskolor. Många kommuner behöver utveckla denna tillsyn för att alla barn ska garanteras en...

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskolan. Barnen vistas oftast hos en dagbarnvårdare i en liten barngrupp. Den lilla gruppen ger...

Gruppstorlek, personaltäthet och trygghet i förskolan

Under 2015 har Skolinspektionen granskat 196 slumpmässigt utvalda förskolor i en så kallad flygande granskning. Syftet var att kartlägga...

Behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

En huvudman får bara anställa en person som ”genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt” som rektor eller förskolechef. Här kan du läsa ...

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de...

Förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation

Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband med...

Förskola inom fyra månader

Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här kan du...

Förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag

Många förskolor behöver lägga större vikt vid det pedagogiska arbetet med utveckling och lärande i förskolan, för att verksamheten ska kunna...

Regelbunden tillsyn 2011

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Här hittar du statistik...

Regelbunden tillsyn 2011

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Här hittar du statistik...