Kategori: Pedagogik

Att utmana eleverna i undervisningen

Många elever vill ha och behöver mer utmaningar i undervisningen. I arbetet med att granska skolorna ser Skolinspektionen exempel på elever som...

Förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet

På flera förskolor behöver förskolechefen ta ett större ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten, så att alla barn får goda möjligheter att...

Förskolans arbete med jämställdhet

Skollagen och läroplanen för förskolan uttrycker tydligt att förskolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Skolinspektionen ska...

Förskolans pedagogiska uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Sedan 2011 har legitimerade förskollärare i uppdrag att bedriva undervisning i förskolan....

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskolan. Barnen vistas oftast hos en dagbarnvårdare i en liten barngrupp. Den lilla gruppen ger...

Behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

En huvudman får bara anställa en person som ”genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt” som rektor eller förskolechef. Här kan du läsa ...

Arbetsformer i gymnasieskolan

Skolinspektionen har gjort oanmälda besök på 62 fristående gymnasieskolor och kartlagt vilket lärarstöd eleverna fick i helklass, vid grupparbete o...

Framgång i undervisningen

Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre...

Rektors ledarskap

Rektors pedagogiska ledarskap är en central del i arbetet med att skapa en skola av god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där...

Anpassning av undervisningen

Varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Därför är det en huvuduppgift för skolan att möta varje elev och anpassa undervisningen så...

Rektors möjlighet att delegera och skolors organisation

Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens...

Förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag

Många förskolor behöver lägga större vikt vid det pedagogiska arbetet med utveckling och lärande i förskolan, för att verksamheten ska kunna...

IT i undervisningen

Det är viktigt att alla kan använda dagens informationsteknik. Skolan behöver ge eleverna möjlighet att utveckla sin digitala kompetens, men...

Förskolans pedagogiska uppdrag

2011 presenterade Skolinspektionen resultatet av sin första granskning av förskolans pedagogiska uppdrag. Här hittar du den övergripande rapporten...

Rätten till kunskap

Fyrkantig undervisning och lågt ställda förväntningar på elevernas förmåga äventyrar deras rätt till god utbildning. Det visar Skolinspektionens...

Läsprocessen i årskurs 4-6

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska och naturorienterande ämnen, årskurs 4-6, när det gäller läsprocessen. På en...