Start

Kategori: Nyanlända elever

Flerspråkiga barn i förskolan

Idag talar vart femte förskolebarn i Sverige fler än ett språk. Barn med utländsk bakgrund som får möjlighet att utveckla sitt modersmål har bättre...

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever

Skolinspektionen granskar hur ett antal kommuner och andra huvudmän arbetar med att ta emot nyanlända elever i skolan. Granskningen ska ge en bred...

Frågor & svar om utbildning för nyanlända och asylsökande elever

Just nu ställs stora krav på kommuner att med kort varsel ta emot nyanlända barn och unga på ett bra sätt. Här svarar vi på några av de frågor som...

Utbildning för nyanlända och asylsökande elever

På den här sidan finns samlad information om vad Skolinspektionen sett i granskningar som myndigheten gjort om utbildning för nyanlända och...

Nyanlända elever 2013

Asylsökande barn

Från och med 1 juli 2013 får även så kallade papperslösa och gömda barn rätt till utbildning. Av de uppskattningsvis 2000 – 4000 barn som omfattas ...

Flerspråkiga elever

Barn som inte har svenska som modersmål får sämre förutsättningar att nå målen. Det beror bland annat på att personalen inte vet tillräckligt mycke...

Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Här hittar du både den övergripande rapporten, en separat sammanfattning av de viktigaste resultaten och alla granskningsbeslut för Skolinspektione...

Nyanlända 2009

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i utbildningen för nyanlända elever på 34 skolor. På ingen av skolorna får de nyanlända eleverna den...