Kategori: Nyanlända elever

Studiehandledning på modersmål

Elever som har behov av det ska få studiehandledning på modersmålet. Med studiehandledning på modersmålet ska eleverna kunna utveckla sina kunskape...

Utbildning för nyanlända och asylsökande elever

På den här sidan finns samlad information om vad Skolinspektionen sett i granskningar som myndigheten gjort om utbildning för nyanlända och...

Frågor & svar om utbildning för nyanlända och asylsökande elever

Det ställs stora krav på kommuner att med kort varsel ta emot nyanlända barn och unga på ett bra sätt. Här svarar vi på några av de frågor som...

Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd

Skolinspektionen presenterar i denna rapport resultat från en riktad tillsyn som genomförts på huvudmannanivå i 30 kommuner. Denna tillsyn har även...

Riktad tillsyn inom området svenskundervisning för invandrare (sfi)

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare (sfi) i 39 kommuner i landet. Tillsynen visar att det finns e...

Nyanlända elever 2013

Asylsökande barn

Från och med 1 juli 2013 får även så kallade papperslösa och gömda barn rätt till utbildning. Av de uppskattningsvis 2000 – 4000 barn som omfattas ...

Flerspråkiga elever

Barn som inte har svenska som modersmål får sämre förutsättningar att nå målen. Det beror bland annat på att personalen inte vet tillräckligt mycke...

Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Här hittar du både den övergripande rapporten, en separat sammanfattning av de viktigaste resultaten och alla granskningsbeslut för Skolinspektione...

Nyanlända 2009

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i utbildningen för nyanlända elever på 34 skolor. På ingen av skolorna får de nyanlända eleverna den...