Kategori: Vuxenutbildning

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Skolenkäten

Skolenkäten är ett viktigt underlag i Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Skolenkäten genomförs nästa gång hösten 2018.

Ansök här

Här finns ansökningsformulär för dig som vill ansöka om betygsrätt för vuxenutbildning. Du kan ansöka när som helst under året.

Vem kan ansöka om betygsrätt?

Här ser du vilka som har rätt att ansöka om betygsrätt för vuxenutbildning.

Så får du beslutet

Skolinspektionen kan antingen mejla beslutet till kontaktpersonen, skicka det med vanlig post eller delge dig beslutet på annat sätt. Här kan du lä...

När du får beslutet

Här finns information om hur du får ett beslut om betygsrätt för vuxenutbildning, och om hur du gör för att överklaga.

Handläggning i flera steg

Skolinspektionens handläggning av en ansökan om betygsrätt, innehåller flera moment. Här ser du se vilka delar handläggningen innehåller och ungefä...

Överklaga ett beslut

Skolinspektionens beslut i ärenden om godkännande som huvudman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller även beslut om avvikelse...

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de...

Yrkesprogram - det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)

Skolorna måste förbättra arbetet med att förbereda handledarna på deras uppdrag. Även elever behöver förberedas på vad APL innefattar. En annan...

Lärlingsutbildning för vuxna

Samarbetet mellan de kommunala vuxenutbildningarna och arbetslivet när det gäller lärlingsutbildningarna behöver bli bättre, så att utbildningarna...

Lärlingsutbildning för vuxna

Bristande samverkan mellan skola och arbetslivet har lyfts fram som ett av de främsta problemen för kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet...

Elevhälsan

Huvudmannen ska se till att det finns elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,...

Avgifter

Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan. I informationsbladet, som du kan ladda ner här intill, kan du se vilka regler vi...

Betygsrätt för vuxenutbildning

Här finns information för dig som vill ansöka om tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg.

Kriminalvårdens klientutbildningar

Kriminalvården behöver bli bättre på att motivera de intagna att börja studera. Den undervisning som sker på anstalterna behöver också anpassas...

Regelbunden tillsyn 2011

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Här hittar du statistik...

Regelbunden tillsyn 2010

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Här hittar du statistik...

Svenskundervisning för invandrare (2011)

Omkring hälften av kommunerna klarar inte att låta nyanlända invandrare börja svenskundervisning inom den tid som lagen föreskriver. Det visar...

Regelbunden tillsyn 2009

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Här hittar du statistik...