Kategori: Särskolan

Ansök här

Sista ansökningsdag för start 2019 Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola ell...

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Skolenkäten

Skolenkäten är ett viktigt underlag i Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Skolenkäten genomförs nästa gång hösten 2018.

Integrerade elever

Skolinspektionen har granskat hur skolsituationen ser ut för elever som är mottagna i grundsärskolan, men som får sin undervisning i grundskolan....

Skolsituationen för elever som är integrerade i grundskolan

Skolinspektionen har granskat hur skolsituationen ser ut för elever som är mottagna i grundsärskolan, men som får sin undervisning i grundskolan....

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de...

Information for the guardians about the school survey

Hello! Now it’s time for the School survey. The School survey is an online survey addressed to parents/guardians, students and educational staff. T...

Om Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den...

Överklaga ett beslut

Skolinspektionens beslut i ärenden om godkännande som huvudman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller även beslut om avvikelse...

Förstagångstillsyn

När en fristående skola har varit igång omkring 5-7 månader gör Skolinspektionen en förstagångstillsyn. Här kan du läsa mer om hur det går till och...

Rektors möjlighet att delegera och skolors organisation

Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens...

Skolmåltiden

Enligt skollagen har eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider. H...

Skolavslutningar

Skolinspektionen har tagit ställning till möjligheten att ha skolavslutning i kyrkan vid flera tillfällen. Här beskriver vi hur myndigheten tolkar...

Skolbibliotek

Här ser du vilka krav Skolinspektionen ställer för att en skola ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek. Här finns även ett...

Elevhälsan

Huvudmannen ska se till att det finns elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,...

Avgifter

Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan. I informationsbladet, som du kan ladda ner här intill, kan du se vilka regler vi...

Kommunernas kontroll av skolmaten

Kommunerna tar inte sitt ansvar fullt ut när det gäller att garantera näringsriktigheten i skolmåltiderna. Skolinspektionen har granskat en tredjed...

Regelbunden tillsyn 2011

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Här hittar du statistik...

Detta har granskningen lett till

Skolinspektionen är nu klara med en genomgång av vad som hänt efter granskningen av mottagande i särskolan i de 58 kommunerna som skedde under åren...

Regelbunden tillsyn 2010

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Här hittar du statistik...